Helsinki-logo kaupungintalon aulassa.

Korona kurittaa Helsingin taloutta – ensi vuoden budjetin laadinta jatkuu epävarmuuden vallitessa

Helsingin tulevan vuoden talousarviota laaditaan poikkeusoloissa ja epävarmuuden vallitessa. Kaupungin koronalaskun arvioidaan olevan yli 750 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana. Erityisesti kaupungin verotulojen ennustetaan supistuvan roimasti. Koronakriisi pakottaa kaupungin ottamaan lisää velkaa, mutta kaupungin kasvun ja elinvoiman kannalta tärkeistä investoinneista pidetään kiinni.

– Helsingin kaupungin vastuullinen taloudenpito mahdollistaa sen, että tarvetta paniikkijarrutukselle ei ole. Sumeasta tilannekuvasta johtuen arviot taloudesta elävät ja muuttuvat koko ajan, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

– Kuten aiemmissakin lamoissa, työttömyyden kehitys on lopulta se, joka ratkaisee kriisin syvyyden, keston ja pitkän aikavälin kerrannaisvaikutukset, toteaa Vapaavuori.

Kevään lomautukset eivät toistaiseksi ole johtaneet massiiviseen työttömyyden kasvuun. Työttömyys on Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla kuitenkin kasvanut maan keskiarvoa nopeammin, ja Helsingissä on 10 000 työtöntä enemmän kuin maaliskuussa. Avoimia työpaikkoja oli kesäkuun lopussa 31 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Erityisesti nuorten työttömyystilanne on pahentunut ja pitkäaikaistyöttömyys kasvanut.

Helsingissä asuvien yhteenlaskettu palkkasumma on toisella vuosineljänneksellä laskenut keskimäärin lähes kahdeksan prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan. Palkkasumman supistuminen näkyy kaupungin kunnallisverotuloissa, joiden arvioidaan tippuvan tänä vuonna lähes 70 miljoonaa euroa.

Perustoimeentulotuen saajia oli Helsingissä heinäkuussa yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Myös asumistukea saaneiden ruokakuntien määrä on kasvanut.

Kaupungin talouteen vaikuttaa merkittävästi muun muassa matkailun vähentyminen. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset ovat romahtaneet Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla selvästi muuta maata pahemmin.

Koronalasku kaupungille ensi vuonna noin 580 miljoonaa euroa

Koronakriisin vaikutus kaupungin talouteen vuonna 2021 on arviolta 580 miljoonaa euroa. Summa sisältää valtiolle takaisin maksettavat 80 miljoonaa euroa. Siinä ei ole huomioitu mahdollisia uusia valtion koronakompensaatioita.

Yhteisöveron arvioidaan supistuvan ensi vuonna yli 200 miljoonalla eurolla, olettaen että määräaikainen kuntien jako-osuus palautuu tämän vuoden noston jälkeen vanhalle tasolleen.

Talouskriisi heikentää kaupungin kunnallisverokertymää arvion mukaan 80 miljoonalla eurolla ja kiinteistöverokertymää viidellä miljoonalla eurolla. Muita tulonmenetyksiä kertyy vajaat 50 miljoonaa euroa.

Koronan arvioidaan lisäävän kaupungin menoja yhteensä lähes 160 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Näistä suurin osa muodostuu sosiaali- ja terveystoimialan, HUS-kuntayhtymän ja HSL-kuntayhtymän kustannusten ja maksuosuuksien kasvusta.

– Vastuullista taloudenpitoa tarvitaan myös jatkossa. Helsingin on huolehdittava keskipitkän aikavälin tuottavuuskehityksestä ja kyettävä rahoittamaan kasvun vaatimat investoinnit pääosin tulorahoituksella. Kaupungin tulevien vuosien taloudenpidon tavoitteena on, että lainakanta korkeintaan kaksinkertaistuu vuoteen 2024 mennessä. Tämä on myös keskeinen periaate tulevassa talousarvioehdotuksessa, toteaa Vapaavuori.

Kaupungin kasvuun investoidaan koronasta huolimatta

Vuoden 2021 talousarvion raamiehdotus esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina 17.8.2020. Tänään julkistettavan raamiehdotuksen mukaan kaupungin menokasvu saisi ensi vuonna olla 2,54 prosenttia verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Kasvuprosentin laskennassa tämän vuoden talousarvion muodostamaa pohjalukua on tarkistettu alaspäin johtuen peruspalveluiden hintaindeksin ennusteen selvästä laskusta.

– Kun otetaan huomioon talousnäkymien epävarmuus ja suhteutetaan tilanne muuhun kuntakenttään, voidaan raamia pitää elvyttävänä, toteaa Vapaavuori. Koronasta huolimatta Helsinki investoi entiseen tapaan kaupungin kasvuun. Raamiehdotuksen investoinnit vuodelle 2021 ovat huippuvuoden 2019 tasolla, yhteensä 780 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen esityslista, jossa talousarvion raamiehdotus, julkaistaan torstaina 13.8. klo 14.

Talousarvioprosessin jatko

Kaupunki seuraa taloustilanteen kehittymistä. Erityisesti muutokset bruttokansantuotteen kasvuennusteissa ja Helsingin työllisyystilanteessa vaikuttavat talousarvioehdotuksen laadintaan. Raamiehdotuksen käsittelyn jälkeen kaupungin lauta- ja johtokunnat laativat omat talousarvioesityksensä.

Pormestarin talousarvioehdotus julkistetaan torstaina 29.10.2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin ensi vuoden talousarvion joulukuussa.

Pormestarin talousinfo on katsottavissa Helsinki-kanavalla sekä kaupungin Facebookissa. 

Helsinki-kanava
Kaupungin Facebook-sivut

Kuva: Laura Oja