Piirroskuva: Minna Alanko.

Osallistuvan budjetoinnin äänestyskäyttäytymisestä julkaistiin raportti

OmaStadin lokakuussa 2019 järjestetystä äänestyksestä on julkaistu raportti, joka valottaa Helsingin alueellista äänestyskäyttäytymistä ja eri ikäryhmien äänestysaktiivisuutta. Äänestys koski asukkaiden ja kaupungin asiantuntijoiden yhdessä kehittämiä hankesuunnitelmia.

Kaakkoisessa ja keskisessä Helsingissä äänestettiin huomattavasti vilkkaammin kuin muissa osissa kaupunkia. Molemmissa suurpiireissä useampi kuin joka kymmenes äänesti. Itäisessä Helsingissä äänestäminen oli maltillisinta. Yhteensä 49 705 helsinkiläistä äänesti OmaStadissa lokakuussa 2019. Äänestysprosentti oli 8,6. Naiset äänestivät miehiä aktiivisemmin kaikissa suurpiireissä.

Äänestysaktiivisuus vaihteli myös ikäryhmittäin. Peruskouluikäisten äänestysprosentti oli korkein ja 75 vuotta täyttäneiden matalin. Kaakkoisessa Helsingissä joka toinen peruskouluikäinen antoi äänensä. Myös Keski- ja Pohjois-Helsingissä peruskoululaiset äänestivät lähes yhtä aktiivisesti kuin kaakossa.

”Lasten ja nuorten aktiivisuus selittyy ainakin osittain sillä, että osallisuus on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Koulut ovat kokeneet OmaStadin hyväksi oppimisympäristöksi harjoitella tärkeitä osallisuuden taitoja. Lisäksi nuoriso-ohjaajat olivat mukana tukemassa äänestämistä kouluissa”, sanoo Helsingin kaupungin kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Nuoret aikuiset (20–29-vuotiaat) äänestivät muita työikäisiä vähemmän kaikissa suurpiireissä. Heidän aktiivisuutensa jäi 5,8 prosenttiin. Erityisen vähäinen oli eläkeikäisten äänestäneiden määrä. Heidän äänestysprosenttinsa oli 4. Aktiivisimmin eläkeikäiset äänestivät kaakkoisessa Helsingissä.

Kaaviokuva

Kaupungin virkistyskäyttöön sekä ekologisuuteen liittyvät aiheet kiinnostivat

Kaikkiaan äänestettäväksi oli valmisteltu 297 hankesuunnitelmaa, joista toteutukseen eteni 44 suunnitelmaa. Koko Helsinkiä koskevista suunnitelmista äänestettiin toteutettaviksi 11 ja suurpiireistä yhteensä 33 kappaletta. Yhteensä suunnitelmille annettiin 232 519 ääntä. Puistot ja luonto sekä liikunta ja ulkoilu olivat äänestetyimpiä aiheita kaikissa ryhmissä. Niitä oli myös äänestyksessä eniten. Ekologisiin toimintatapoihin liittyvät hankkeet olivat kokonaisuutena kolmanneksi suosituimpia. Ne kiinnostivat aikuisia hieman enemmän kuin lapsia ja nuoria.

”Helsinkiläiset äänestivät kansainvälisesti verrattuna aktiivisesti ensimmäisellä toteutuskierroksella. Digitaalisten palveluiden kehittyminen on tuonut sujuvuutta äänestämiseen ja äänestämiskäyttäytymisen tutkimiseen. Tietoja hyödynnetään seuraavan osallistuvan budjetoinnin kierroksen valmistelussa”, sanoo Helsingin kaupungin alueosallisuuspäällikkö Titta Reunanen.

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksellä on potentiaalia laajentaa osallistumista ja edistää yhdenvertaisuutta. ”On hyödyllistä edelleen jatkaa keskustelua siitä, miten budjetoinnin eri vaiheissa kerättyjä ideoita voitaisiin jatkossa edistää ja siten saada kaupunkilaisten äänet vielä laajemmin ja yhdenvertaisemmin kaupungin kehittämiseen mukaan,” vetää yhteen kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön tutkija Nina Ahola.

Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön julkaisemasta raportista Kaupunkilaisten äänet osallistuvassa budjetoinnissa – Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys 2019.  Julkaisu perustuu osallistuvan budjetoinnin äänestykseen, joka järjestettiin koko kaupunginlaajuisena verkkoäänestyksenä vuonna 2019. Tuona vuonna 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat kaupunkilaiset saivat äänestää asukkaiden yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa valmistelemien hankesuunnitelmien toteutuksesta.

Vuonna 2019 Helsingin kaupunki kohdisti 4,4 miljoonaa euroa asukkaiden ja kaupungin asiantuntijoiden yhdessä valmistelemien hankesuunnitelmien toteuttamiseen. Yksi viidesosa varoista jaettiin koko kaupungin hankkeisiin ja loput osoitettiin suurpiireihin asukasmäärien mukaisina osuuksina. Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin ajankohtaiset tiedot löytyvät osoitteesta OmaStadi.hel.fi.

Lue lisää:

Kaupunkilaisten äänet osallistuvassa budjetoinnissa - Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys 2019 (pdf)

Tiivistelmä (pdf)

Kaupunkilaisten äänet osallistuvassa budjetoinnissa - Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys 2019 (Selattava julkaisu, pdf)

OmaStadi