Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä aloitti työnsä

HUSin hallitus nimesi jäsenet väliaikaiseen valmisteluryhmään 27.9.2021.

”Valmisteluryhmällä on aivan ainutlaatuinen rooli, jollaista ei muualla Suomessa ole. Tehtävänämme on turvata kansallisesti merkittävä erikoissairaanhoidon osaaminen tulevaisuudessa ja samalla pitää huolta siitä, että Uudenmaan hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja perustettava HUS-yhtymä yhdessä kohtaavat valtakunnallisen sote-uudistuksen haasteet ja mahdollisuudet. Näitä ovat erityisesti tuottavuuskehityksestä ja talouden tasapainosta huolehtiminen, johon HUS-yhtymä osallistuu osana koko Uudenmaan sotepe-palveluiden talouden kokonaisuutta. Uudistuksen aikataulu on tiukka ja työtä on paljon, mutta hyvällä yhteistyöllä ratkaisemme sujuvat ja yhdenvertaiset potilaiden hoitopolut lähipalveluista erikoissairaanhoitoon”, sanoo väliaikaisen valmisteluryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Nykyisen HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävät siirtyvät perustettavalle HUS-yhtymälle 1.1.2023. Yhtymän jäseninä ovat Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet samoin kuin Helsingin kaupunki.

Väliaikainen valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUSin uudeksi perussopimukseksi. Siinä määritellään muun muassa HUS-yhtymän rakenne, hallintomuoto, hallituksen kokoonpano, jäsenohjauksen rakenne ja rahoitusmalli. Perussopimuksessa luodaan perusta myös sairaalan yliopistollisuudelle ja Helsingin yliopiston kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Lisäksi väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän on lain mukaan valmisteltava ne asiat, jotka on HUS-yhtymän perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi välttämätöntä käsitellä yhtymän ylimmän toimielimen kokouksessa, Uudenmaan aluevaltuustojen kokouksessa tai Helsingin kaupunginvaltuustossa. Tämä käsittää muun ohella HUS-yhtymän hallintosäännön.

Väliaikainen valmisteluryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 7.10. ja se toimii arviolta syksyyn 2022 asti, jolloin HUSin uusi päättävä toimielin aloittaa toimintansa.

Lisätietoja:

HUSin uutinen