Jätkäsaaren Välimerenkadun taloja. Kuva: Antti Pulkkinen

Viidennes tuloista asumiseen

Asuminen vie Helsingissä hieman suuremman osan kotitalouksien nettotuloista kuin muualla Suomessa tai muualla pääkaupunkiseudulla. Kun asumiskustannuksiin kuluu Helsingissä noin 20 prosenttia kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista, on vastaava osuus koko maassa tätä pienempi, noin 15 prosenttia. Pienituloisimmalla 40 prosentilla helsinkiläisistä asumiseen kuluu asumisen tuetkin huomioon ottaen noin 27 % tuloista. Suurituloisin viidennes helsinkiläisistä käyttää asumiseen alle kahdeksan prosenttia tuloistaan.

Pienituloisten asumista tuetaan asumisen tuilla. Korkeat asumiskustannukset vaikeuttavat erityisesti pienituloisten yksinasuvien ja yksinhuoltajien toimeentuloa. Yleistä asumistukea saaneilla yksinasuvilla helsinkiläisillä asumiskustannukset olivat yli 80 prosenttia asumistukeen vaikuttavista tuloista ja yksinhuoltajillakin lähes 70 prosenttia. Yleisen asumistuen huomioimisen jälkeenkin asumismenot olivat yksinasuvilla lähes 40 prosenttia ja yksinhuoltajaperheillä noin 30 prosenttia tuloista. Asumisen kustannuksia maksetaan lisäksi myös perustoimeentulotuesta. Noin puolet Kelan maksamasta perustoimeentulotuesta kohdistuu asumisen kustannuksiin sekä Helsingissä että koko maassa keskimäärin.

Työttömyys ja päätoiminen opiskelu lisäävät eniten asumistukien tarvetta

Tuloihin suhteutetut asumiskustannukset eli asumiskustannusten tulo-osuudet ovat muuttuneet vuosina 2002–2017 hyvin vähän. Asumiskustannusten tulo-osuus pysyi Helsingissä koko tarkastelujakson ajan lähellä 20 prosenttia (vaihtelu 19–22%). Vaikka asumiskustannusten tulo-osuus on pysynyt vakaana, taustalla on tapahtunut monia muutoksia. Samalla kun asuntojen vuokrat ja hinnat ovat nousseet ja asuntolainakanta on kasvanut, ovat asuntolainojen korot laskeneet ja palkkataso noussut. Vuosituhannen alusta jatkunut vakaa kehitys onkin monen asian yhteisvaikutuksen tulos, eikä se takaa tilanteen pysymistä vakaana myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi työllisyystilanteen tai korkotason muutos voi vaikuttaa asumiskustannusten tulo-osuuksiin nopeastikin. Asumisen tuen tarpeen taustalla on useimmiten työttömyydestä tai päätoimisesta opiskelusta johtuva pienituloisuus.

Tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tulonjakotilastoihin ja Kelan etuusrekisterin tietoihin.


Lue lisää:

Asumiskustannusten tulo-osuudet
Asumisen tuet