Jalankulkijoita ja autoliikennettä talvisessa kaupungissa.

Helsinki varautuu runsaslumisiin talviin talvikunnossapidon toimenpideohjelmalla

Helsingin talvikunnossapidon laadun parantamiseksi on laadittu toimenpideohjelma, joka on esillä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 21. kesäkuuta. Toimenpideohjelman toteuttaminen edellyttää määrärahalisäyksiä, joista päätetään myöhemmin.

Toimenpideohjelma sisältää ehdotuksia talvikunnossapidon eri osa-alueiden kehittämiseksi. Toimenpiteitä on määritelty esimerkiksi jalkakäytävien, pyöräväylien ja ajoratojen parempaan hoitoon sekä työmenetelmien ja kaluston kehittämiseen. Toimenpiteet on jaettu vuosille 2023–2033 ja niiden tavoitteena on paitsi parantaa talvikunnossapidon laatua myös vähentää laadun vaihtelua erilaisten talvien välillä.

Talvihoidon parantamisen taustalla on tarve kehittää laatua siten, että se vastaa paremmin niin nykyiseen kuin myös tuleviin tarpeisiin. Vaikka tulevaisuudessa lumen määrä saattaa keskimääräisesti vähentyä, pitää edelleen varautua myös runsaisiin lumisateisiin. Kaupungin tulee olla asukkaille ja elinkeinoelämälle mahdollisimman hyvin toimiva kaikissa tilanteissa.

Laadun parantamisen taustalla on myös talven 2022 aikana tullut runsas talvihoidon palaute asukkailta.

Tavoitteena nopeampi katujen auraus

Lähitalvina toimenpideohjelma tulee näkymään pääasiassa laatuvaatimusten nostoina. Lumen ja sohjon poistoon ryhdytään entistä aikaisemmin ja kadut aurataan nopeammin lumisateen jälkeen. Ohjelmassa on otettu huomioon myös lumen tilatarpeen varmistaminen muun muassa maankäytön suunnittelun liittyvinä toimenpiteitä.

Toimenpiteitä tarkennetaan vielä niihin ryhdyttäessä yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Lumenkäsittelyn vaihtoehdot vertailtavina

Lumenhallinta kaupungin yhä kasvaessa ja maankäytön tiivistyessä on tärkeä osa talvihoidon kehittämistä. Lumikuormien määrä vaihtelee normaalitalven noin 50 000 kuormasta runsaslumisen talven jopa 200 000 kuormaan. Helsinki selvittää aktiivisesti lumenhallinnan parhaita vaihtoehtoja muun muassa kustannusten, ympäristövaikutusten ja kaupunkikuvan kannalta. Päävaihtoehtoina ovat maaläjitys, asukaspysäköintipaikkojen käyttö lumitilana, erilaiset sulatusratkaisut sekä lumen kuljettaminen Helsingin ulkopuolelle.

Keväällä 2022 laaditun vertailun perusteella maaläjitys ja meriveteen perustuva sulatus vaikuttavat parhailta vaihtoehdoilta. Yhtenä talvikunnossapidon kehittämistoimenpiteenä esitetäänkin meriveteen perustuvan lumen sulatus- ja puhdistuslaitteen kokeilun ja laitekehityksen jatkamista.

Toteuttaminen on kiinni lisärahoituksesta

Toimenpideohjelman toteuttaminen edellyttää, että sen vuotuinen määrärahatarve huomioidaan vuosittain talousarviossa. Määrärahaa tarvitaan arviolta kolmesta seitsemään miljoonaan euroon vuosittain ajanjaksolla 2023–2033. Lisäksi lumenkäsittelyn vaihtoehtojen edistäminen saattaa tarkoittaa jopa kymmenien miljoonien eurojen investointikustannuksia.

Kuva: Susa Junnola