Paperihahmoja piirissä käsien suojassa turvassa

Ehkäisevää päihdetyötä vahvistetaan yhteistyöverkostolla

Helsingin kaupungin Ehkäisevän päihdetyön verkosto on aloittanut toimintansa syksyllä. Sen tavoitteena on vahvistaa ehkäisevän päihdetyön toteuttamista sekä eri toimijoiden välistä yhteistyönä. Monialaisessa verkostossa on edustus kaikilta toimialoilta ja kaupunginkansliasta, ja siihen kuuluu myös muita viranomaisia sekä useita järjestöjä. Helsingin kaupungilla ehkäisevä päihdetyö on osa kaupunkistrategian mukaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta (Stadin HYTE). 

Koronapandemian myötä ihmisten arjen rytmi ja rakenteet ovat muovautuneet uudella tavalla, on siirrytty etätöihin, kohdattu lomautuksia ja vapaa-ajan sosiaalisia kontakteja on rajoitettu. Uuden arjen myötä myös kokemus yksinäisyydestä on lisääntynyt ja sosiaalisen kontrollin heikentyessä päihteiden käyttö on piiloutunut koteihin. Kevättalvella alkaneiden korona-rajoitusten myötä Helsingin eri alueiden palveluissa on ollut tunnistettavissa, että perheiden voimavarat arjessa ovat ajoittain olleet riittämättömät. Jaksamisen pulmien taustalla on ollut lisääntyvässä määrin vanhempien päihteiden käyttöä ja mielenterveyden ongelmia.

Erityisesti avun tarve on kasvanut niiden perheiden ja ihmisten kohdalla, joilla on ollut haasteita arjessa pärjäämisessä sekä päihteiden käytön hallinnassa jo ennestään. Kuormitusta on korostanut se, että samoilla perheillä ei usein ole ollut läheisten muodostamaa turvaverkkoa ympärillään. Kehityssuunta on näkynyt kesäkauden jälkeen lastensuojelun palveluissa kasvupiikkinä hyvin vakavaakin huolta aiheuttavassa lasten ja nuorten päihteiden käytössä.   

Korona-aika on osoittanut, että Helsinki on ollut oikealla tiellä valitessaan jo ennen poikkeustilanteen alkua päihteet ja riippuvuudet lapsiperheessä yhdeksi eri toimialojen yhteisen kehittämisen painopisteeksi. Kehittämistyötä edistetään pitkäjänteisesti valmistelemalla yhteistä ilmiöpohjaista palveluketjua.

Päihdepalveluiden etävastaanotot 

Omalta osaltaan kokonaistilannetta lapsiperheiden osalta on vaikeuttanut se, että poikkeustilanteessa tukea ja hoitoa on osittain tarjottu vain etäpalveluna ja se ei ole parhaalla mahdollisella tavalla tukenut kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita.

 ”On selvää, että monien elämä on muuttunut koronan myötä. Ihmiset ovat saattaneet menettää työpaikkansa, ja lisäksi sosiaalinen eristyneisyys tuottaa toisille yksinäisyyttä ja jopa pelkoa. Tällaisena hetkenä esimerkiksi alkoholin käyttö voi lisääntyä, joka puolestaan lisää huonoa oloa ja tuo omia haasteita vaikeasta tilanteesta selviytymiseen.” Ept-verkoston varapuheenjohtaja Tiina Hörkkö kertoo. 

Tukea tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut syksyllä 2020 äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta valtakunnallisesta tilannekuvasta.  

Lisähuolena on nuorten jaksaminen tilanteessa, jossa esimerkiksi harrastukset ovat jääneet tauolle. Tukea nuorten terveelliseen ja turvalliseen vapaa-aikaan saa kaupungin monista palveluista, kuten nuorisopalveluilta, oppilas- ja opiskeluhuollosta sekä eri järjestöiltä ja auttavista puhelimista. 

Tukea tarjotaan monin eri tavoin

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet eri tavoin eri väestöryhmissä, joidenkin perheitä kohdalla korona-aika on tuonut mukanaan myös positiivisia vaikutuksia ja helpotusta arkeen. Poikkeuksellinen aika on herättänyt myös yhteisöllisyyttä ja vahvaa halua auttaa, ja perheiden avuntarpeeseen onkin reagoitu nopeasti muun muassa järjestöjen ja seurakuntien toimesta. 

”Koronaepidemian rajoitustoimien alettua keräsimme Helsingin kaupungin kanssa yhdessä toteutetussa Perherauhanjulistus-kampanjassa lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivilta järjestöiltä ja seurakunnilta tietoa eri tukimuodoista. Oli lämmittävää huomata, miten nopeasti ruoka-apua organisoitiin sekä puhelin- ja chat-palveluita lisättiin lapsiperheiden tarpeisiin vastaamiseksi”, kertoo projektipäällikkö Minna Ilva A-Klinikkasäätiön Lapset ja perheet-tiimistä. 

Irti Huumeista ry:n digitoimintoja vahvistettiin koronatilanteen aiheuttaman poikkeusajan myötä. Läheisryhmät ympäri Suomen eivät voineet keväällä 2020 kokoontua, joten yhdistys alkoi maaliskuusta alkaen järjestää valtakunnallisia Teams-vertaisryhmiä läheisille, ja nämä ryhmät jatkuvat edelleen. Lisäksi Irti Huumeista Chat alkoi toimia aiempaa laajemmin.

Lähde: Ept-verkosto ja sen asiantuntijalausunnot

Lue lisää: Palveluesitteen tukitahoista

Lue lisää: Helsinki-barometri alkoholinkäytöstä