Helsingin lapset ja nuoret tarvitsevat mielenterveysyksikön

Helsingin tarkastuslautakunta havaitsi korjattavaa ja kehitettävää muun muassa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen toteuttamisessa. Arviointikertomuksessaan lautakunta suosittelee, että kaupungin olemassa olevia toimintoja järjestämällä ja tarvittaessa resursointia lisäämällä perustetaan lasten ja nuorten lieviä ja keskivaikeita mielenterveysongelmia arvioiva ja hoitava yksikkö, joka lisäksi toimii jatkohoitopaikkana erikoissairaanhoidolle.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista tehtiin yhteisarviointi yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUSin kanssa. Arvioinnissa havaittiin, että varsinkin Helsingissä palvelujärjestelmä on hajanainen. Helsingiltä puuttuu lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista vastaava taho, joka voisi tarjota lievien ja keskivaikeiden häiriöiden psykiatrista avohoitoa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle suositeltiin yhteistyötä palveluja koordinoivan vastuuhenkilön nimeämisessä. Toimialojen tulee myös parantaa mielenterveyspalvelujen saatavuutta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Yhteistyötä HUSin kanssa tulee lisätä lääkäripulan helpottamiseksi ja nuortenpsykiatrian hoitoketjun kehittämiseksi.

Helsingin tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2018 arviointikertomuksessaan 18 eri aihetta ja esittää yhteensä 49 suositusta. Suosituksia esitetään muun muassa perusopetuksen ja omaishoidon kehittämiseksi sekä päästövähennysten tehokkaammaksi toteuttamiseksi.

Perusopetukseen tarvitaan lisää erityisopetuksen resursseja

Oppilaiden erityisen tuen sekä tehostetun tuen tarve on kasvanut. Peruskoulujen rehtorit näkevät, että kouluissa tarvitaan nykyistä enemmän erityisopettajia.

Arvioinnin perusteella kouluihin tarvitaan lisäresursseja silloin, kun tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä kasvaa. Tukea tarvitsevat oppilaat ovat sijoittuneet erityisesti idän ja koillisen alueille. Tarvetta lisätukeen on myös paremmin toimeen tulevilla ja vähemmän monikulttuurisilla koulualueilla.

Omaishoitajien sijaishoitojärjestelmä ei toimi

Omaishoitoa tukevien palveluiden tarjonta yli 65-vuotiaille on Helsingissä lakisääteistä laajempi, mutta tarjonta ei täysin vastaa asiakkaiden tarpeita. Keskeinen ongelma on, että vapaa- ja sijaishoitojärjestelmä ei toimi omaishoitajien toivomalla tavalla. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että Helsingissä omaishoidon osuus on laskenut, eikä sen houkuttelevuutta ole pystytty kasvattamaan muiden hoitomuotojen rinnalla. Omaishoitajana toimimisen mahdollisuuksista on tärkeää tiedottaa laajemmin muun muassa työssäkäyville. Samalla omaishoidon palveluiden saavutettavuutta pitäisi parantaa esimerkiksi järjestämällä kuljetuksia palvelun piiriin.

Hiilidioksidipäästöjen vähennykset etenevät hitaasti

Helsingin kaupunki ei ole vielä merkittävästi onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä, vaikka paljon toimenpiteitä on tehty. Kaupunkistrategiassa Helsinki on asettanut 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 sekä hiilineutraalisuustavoitteen vuodelle 2035.

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että päästövähennysten toteuttamisessa kaupungin on muun muassa lisättävä yhteistyötä yritysmaailman, kaupunkilaisten ja taloyhtiöiden kanssa. Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista tulee edistää aiempaa vaikuttavammilla keinoilla.

Arviointikertomus valtuuston käsittelyyn 19.6.

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida, miten valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Arviointikertomus 2018 on luettavissa verkossa osoitteessa: www.arviointikertomus.fi.

Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 19.6.2019.

Lisätietoja:

Dan Koivulaakso, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 044 5066 613, dan.koivulaakso@gmail.com

Timo Terävä, tarkastusjohtaja, 050 435 7547, timo.terava@hel.fi

Arviointikertomus 2018

Tarkastuslautakunta

Tarkastusvirasto