Broholmsporten. Foto: Helsingfors stad

Nytt affärs- och bostadshuskvarter ersätter Broholmsportens förvaltningsbyggnader

Byggnaderna i korsningen av Andra linjen och Broholmsgatan i Hagnäs har använts inom stadsförvaltningen. De ska nu rivas och i stället uppförs det nybyggnader med mångsidiga lokaler och bostäder. De befintliga byggnaderna är tekniskt och funktionellt föråldrade som kontorslokaler.

Rivningen blir möjlig i och med att fullmäktige godkände en detaljplaneändring för Broholmsgatans, Porthansgatans och Andra linjens hörn.

Stadsfullmäktige godkände för Broholmsportens område planen Lyyra, som Helsingfors universitets studentkår berett redan hösten 2018 och som vann genomförandetävlingen för planeringen av området.

– Kvarteret som bebyggs utifrån planen Lyyra för med sig fler för Berghäll typiska affärslokaler i gatuplanet, likaså nya kontorslokaler och boende. Den vinnande planen i tävlingen skapar en levande stad i omgivningen och gör det möjligt för Broholmsgatan att utvecklas som gågata, kommenterar biträdande borgmästaren för stadsmiljön Anni Sinnemäki.

Höjda maximipriser för skolombyggnader

Stadsfullmäktige godkände att maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Ressun lukios skolhus höjs med 5 300 000 euro. Efter höjningen är de maximala entreprenadkostnaderna 23 004 370 euro.

Ressun lukios byggnad vid Kalevagatan har fungerat som skolhus sedan 1892. Skolhuset förstorades in på tomterna invid åren 1912–1914. Byggnaden är arkitektoniskt och stadsbildsmässigt betydelsefull. Byggnaden får inte rivas, och där får inte heller utföras sådana tillbyggnads- eller ändringsarbeten som fördärvar fasadernas mot gata eller park, yttertakens eller interiörernas arkitektoniska värde eller stil. Byggarbetet inom ombyggnadsprojektet har påbörjats i januari 2018. Under byggtiden har det visat sig behövas omfattande mer- och ändringsarbeten, som höjer kostnaderna för ombyggnaden.

Stadsfullmäktige godkände också att maximipriset höjs i projektplanerna för ombyggnad av Botby grundskolas hus och Jätkäsaaren peruskoulus hus.

Ombyggnad av Tahvonlahden ala-asteen koulus och daghemmet Tahvonlahtis skolhus

Tahvonlahden ala-asteen koulus skolhus byggs om för ungefär 27 miljoner euro.

För skolhuset från 1970-talet har planerats en funktionell och teknisk ombyggnad och en tillbyggnad med lokaler för daghemmet Tahvonlahti.

Daghemsbyggnaden på tomten invid rivs när ombyggnadsprojektet för skolan har slutförts. Skolhuset byggs om med beaktande av läromålen för en öppen lärmiljö. Enligt planerna blir byggarbetena färdiga i juni 2022. Antalet barn i Stansviks elevupptagningsområde ökar i och med att bostadsområdet i Kronbergsstranden byggs ut. Tack vare ombyggnaden får skolan 230 elevplatser till och kommer därmed att ha 500 elever.

Helsingfors avstår från sina aktier i Glaspalatset

Helsingfors stad säljer sin andel av aktierna i Glaspalatset till Mercator Fastigheter Ab. Köpesumman är 33 500 000 euro. Aktierna berättigar till innehav av affärslokalerna i Glaspalatset.

Staden har ägt en tredjedel av aktierna i Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors. Två tredjedelar, närmare bestämt 69,15 procent, är i Föreningen Konstsamfundets ägo. Köparen är dotterbolag till Föreningen Konstsamfundet. Affärslokalerna i Glaspalatset är i huvudsak uthyrda till företag i restaurang- och kafébranschen. Hyresgästernas ställning ändras inte i aktieaffären.

Glaspalatset byggdes om åren 2016–2018 och under den öppna platsen färdigställdes sommaren 2018 en utställningslokal för museet Amos Rex. Föreningen Konstsamfundet r.f. är en solid finländsk allmännyttig förening som främjar bildkonst och svenskspråkig kultur. Dotterbolaget Mercator Fastigheter Ab är ett bolag som fokuserar på ägande av fastigheter och affärslokaler.

Stadsfullmäktiges alla beslut publiceras här

Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde har publicerats på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen, www.helsingforskanalen.fi

Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder under höstperioden i regel varannan onsdag. De följande sammanträdena hålls 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 13.11, 27.11 och 11.12