Bild på ett barn surfar på en telefon, samt texten Hur mår du?

Sektorchef Liisa Pohjolainen uppmuntrar till att svara på enkäten Hälsa i skolan

Den riksomfattande enkäten Hälsa i skolan förverkligas i mars–april. Helsingfors sektorchef för fostran och utbildning Liisa Pohjolainen uppmuntrar alla som får undersökningen att svara på den. ”Enkäten ger värdefull information om barnens och de ungas välbefinnande och hjälper staden att utveckla sina tjänster.”

”Coronapandemin har försämrat välbefinnandet hos många barn och unga. Genom enkäten får vi undersökningsdata om bland annat just undantagstiden”, säger Liisa Pohjolainen.

Enkäten Hälsa i skolan utförs vartannat år av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Med enkäten samlar man in information om barns och ungas välbefinnande, hälsa, skolgång och studier, delaktighet, tillgång till hjälp och huruvida tjänsterna svarar mot behoven.

Enkäten Hälsa i skolan omfattar avsnitt som byts ut. År 2021 är sådana avsnitt psykiskt välmående och näring. Dessutom ingår coronarelaterade frågor.

Viktigt verktyg 

Enkäten Hälsa i skolan är ett viktigt verktyg – en mätare – med vilken barnens och de ungas hälsa och välbefinnande följs upp. Genom enkäten erhålls information på nationell, områdes- samt skol- och läroanstaltsnivå. 

”Målet är att utveckla verksamheten och tjänsterna utifrån enkätresultaten. Enkäten är en av de mätare med vilka det följs upp om antimobbningsarbetet har lyckats”, poängterar Liisa Pohjolainen.  

Enkätens områdesvisa grundresultat fås på hösten och läroanstaltspecifika resultat i slutet av år 2021.  

Deltagarna och tidtabellen för enkäten 

  • eleverna i grundskolans fjärde och femte klass 1–31.3.2021 
  • eleverna i grundskolans åttonde och nionde klass 15.3–30.4.2021 
  • första och andra årets studerande vid gymnasierna 1.3–30.4.2021 
  • första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalterna 1.3–30.4.2021.
    (studerande under 21 år som går på en utbildning som leder till en grundexamen, enkäten riktar sig till de studerande som har inlett sina studier 2019–2021). 

Hur enkäten förverkligas 

Eleverna och de studerande svarar anonymt på den elektroniska enkäten på en lektion under övervakning av en lärare. Det sker under när- eller distansundervisning. 

THL har sänt material och anvisningar till skolorna och läroanstalterna. Anvisningar för hur specialsituationer orsakade av coronaepidemin ska hanteras har också givits. 

Det är möjligt att svara på svenska, finska, engelska, ryska och nordsamiska. Förkortade enkätblanketter på lättläst svenska och finska finns också. 

Information om enkäten på THL:s sidor.