Årskurs 7–9 vid Suutarinkylän peruskoulu övergår till exceptionella undervisningsarrangemang

Vikarierande sektordirektör för fostran och utbildning Satu Järvenkallas fattade ett beslut med stöd av lagen om grundläggande utbildning om att årskurs 7–9 vid Suutarinkylän peruskoulu ska övergå till exceptionella undervisningsarrangemang efter att ha diskuterat saken med skolans rektor och utifrån utlåtandet av social- och hälsovårdssektorns epidemiologiska verksamhet.

De exceptionella undervisningsarrangemangen är i kraft 1–5.3.2021.

Suutarinkylän peruskoulu har haft cirka 20 bekräftade fall av coronavirus och flera exponeringar bland eleverna och personalen. Suutarinkylän peruskoulu har totalt 625 elever, varav cirka 330 elever övergår till distansundervisning.

Beslutet om att övergå till distansundervisning säkerställer en trygg undervisning. I Helsingfors skolor har man repeterat färdigheterna i att använda olika digitala lärmiljöer och gjort förberedelser för en eventuell övergång till distansundervisning. Skolan skickar närmare anvisningar till föräldrarna via Wilma.

Eleverna i skolans övriga årskurser samt elever som får särskilt stöd och elever i förberedande undervisning i årskurs 7–9 fortsätter med närundervisning i skolan.