Två unga personer sitter vid ett bord med varsin dator.

Helsingfors stads gymnasier ger en bra start för framtiden

Helsingfors stads gymnasier ger sina studerande goda färdigheter för framtiden och arbetslivet. Ett mångsidigt studieutbud, trygghet och trivsel är faktorer som värdesätts av gymnasiestuderandena och deras vårdnadshavare.

En enkät under våren 2020 kartlade hur nöjda gymnasiestuderande i Helsingfors och deras vårdnadshavare är med studierna. 86 procent av studerandena och 85 procent av vårdnadshavarna som svarade på enkäten var sammantaget nöjda med gymnasieutbildningen och gav den ett positivt betyg. 

De som svarade på enkäten värdesatte bland annat gymnasiernas mångsidiga kursutbud, användning av digitala lärmiljöer, trygghetskänsla, rättvisa och trivsel.

”De goda resultaten i kundenkäten gläder oss! Det är mycket viktigt att möta de studerande på ett respektfullt sätt och låta dem vara delaktiga. Vi utvecklar våra tillvägagångssätt, så att vi på ett så bra sätt som möjligt kan stödja våra studerandes ork och välbefinnande samt genom det främja utmärkt inlärning”, säger Moa Thors och Harri Korhonen, chefer för de svensk- och finskspråkiga gymnasieutbildningarna.

Individuella studievägar och omfattande utbildningsutbud

Helsingfors stads gymnasier utarbetar en individuell studieväg för varje studerande. Under gymnasietiden har studerande möjlighet att ur ett brett utbud välja de studier som just hen är intresserad av. Utöver utbudet på det egna gymnasiet kan den studerande välja studieavsnitt i Helsingfors stads övriga gymnasier och bland gymnasiernas gemensamma nätstudier.

I studierna kan studerandena även inkludera intressen utanför gymnasiet. Färdigheter som skaffats utanför gymnasiet kan räknas till godo i gymnasieexamen och de studerande stöds och belönas när de engagerar sig i samhället. Det finns många sätt att vara aktiv på: till exempel genom tutorverksamhet, att vara engagerad i studerandekårens styrelse, ordna evenemang eller genom att vara aktiv inom gymnasiets verksamhet, frivilligarbete och internationell verksamhet.

I specialgymnasierna kan studerande hoppa över obligatoriska studier när de studerar gymnasiets specialämnen, till exempel bildkonst, naturvetenskaper eller teater.

Stöd för kompetensen och studierna

I gymnasiestudierna behandlar man teman som gymnasiestuderandena är intresserade av och söker lösningar på problem som de funderar på. Studerande kan till exempel lyfta fram aktuella frågor om klimatförändringen på lektionerna.

Gymnasiets personal handleder och coachar studerandena. De multiprofessionella teamen består av ämneslärare, studiehandledare, psykologer och kuratorer, speciallärare samt hälsovårdare. I gymnasiet får studerandena även stöd av varandra och möjligheter till kollektiv lärande utnyttjas också.

Helsingfors stad har tre svenskspråkiga gymnasier, elva finskspråkiga gymnasier och ett vuxengymnasium. Gemensam ansökan till andra stadiet pågår den 23.2‒7.4.

Enkäten om gymnasiestudierna planerades i samarbete med gymnasiernas rektorer och studerande. Totalt 1 107 studerande och 472 vårdnadshavare svarade på enkäten.