En spårvagn passerar Senatstorget en solig dag. Foto: HST, Tom Toikka.

Arbetsgrupp föreslår bolagisering av HST

Den arbetsgrupp som har dryftat en bolagisering av trafikaffärsverkets (HST) funktioner har offentliggjort sin rapport. Enligt arbetsgruppens uppfattning kan HST som affärsverk inte svara mot de tryck på förändringar som de omgivande förhållandena ger upphov till, varför gruppen rekommenderar att HST:s organisationsform ändras från affärsverk till aktiebolag.

Arbetsgruppen identifierade flera väsentliga förändringskrafter som inverkar på HST:s organisationsform, såsom den spårbundna trafikens växande betydelse i stadsutvecklingen, de nya regionala spårprojekt som planeras och som kommer att länkas ihop med Helsingfors innerstadsnätverk, den ökade marknadsmässigheten i den spårbundna trafiken och eventuella beslut som gäller konkurrensutsättning av den trafik som samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) sörjer för.

Arbetsgruppen föreslår i sin framställning att HST i dess helhet tidigast 1.7.2020 bolagiseras och blir aktiebolaget HST Ab. HST Ab är utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen mot en verksamhetsmodell som möjliggör och stöder regionalitet. Förutsättningen är att också regionens övriga kommuner deltar i planeringen och genomförandet av gemensamma regionala servicelösningar inom den spårbundna trafiken. Det föreslås att bolagiseringen administrativt genomförs i form av överlåtelse av rörelse där HST:s anställda övergår till det bolag som ska bildas som så kallade gamla arbetstagare.

”Det finns flera projekt med spårbunden trafik som pågår eller som startar de närmaste åren. Detta är positivt med tanke på en hållbarare och smidigare stadstrafik. Verksamhetsförutsättningarna förändras också såtillvida att en del av de nya projekten är regionala och överskrider städernas gränser. Det är ur stadens synvinkel väsentligt att säkerställa att vi förmår svara mot de förestående förändringarna och att vi klarar av dem väl, så att vi garanterar fungerande trafikförbindelser för stadsborna. Av det följer att man i höst också måste dryfta HST:s organisatoriska ställning omsorgsfullt som en del av helheten. Det är skäl att också diskutera frågan i regionen”, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori.

”Det väsentliga är att trygga goda möjligheter för HST att delta i utvecklingen av den spårbundna stadstrafiken. I takt med att trafiksystemet utvecklas utvidgas också den spårbundna trafikens uppgiftsfält, och i det läget är HST:s kompetens värdefull. Samtidigt ges den nuvarande och den kommande personalen tillfälle att ta sig an motiverande och framtidsinriktade uppgifter”, kommenterar biträdande borgmästaren Anni Sinnemäki.

Helsingfors stad tillsatte 24.1.2019 en arbetsgrupp för att utreda en bolagisering av trafikaffärsverket med beaktande av tidigare utredningar om organisationsformen, förändringar i verksamhetsförutsättningarna som har ägt rum och som är i sikte samt den utveckling som sammanhänger med konkurrensutsättning av kollektivtrafik. Arbetsgruppen hade som uppgift att bereda ett förslag till bolagisering av HST, om det vore motiverat.

Enligt arbetsgruppens mening talar bland annat följande argument för aktiebolagsformen:
– bolagsstrukturen möjliggör, då den leds effektivt, en utveckling av produktiviteten och verksamheten,
– modellen ger flexibilitet i fråga om planering av investeringsekonomin, finansieringen och driftsekonomin samt ökar den ekonomiska transparensen och målinriktningen,
– HST:s omfattande helhet som stöder synergier och som upprätthåller kompetensklustret bevaras,
– modellen gör det möjligt att ha en och samma aktör som administrerar den regionala spårbundna infrastrukturen och materielen, vilket emellertid förutsätter att kommunerna i regionen samt HRT medverkar,
– modellen möjliggör en fortsatt utveckling av bolaget framdeles och till exempel att det delas upp i syfte att främja regionala lösningar.

Läs mer:

HST, slutrapport 6.6.2019 (pdf)

Kanslichefens beslut