Helsingfors stadshus upplyst med färgerna på den ukrainska flaggan. Foto: Pi Krogell-Magni

Brett stöd från Helsingforsbor för att erbjuda hjälp till Ukraina

Enligt den senaste Helsingforsbarometern anser Helsingforsbor att det skydd som Finland erbjuder ukrainarna är viktigt eller mycket viktigt. Kvinnor var nästan över hela linjen mer villiga att hjälpa än män, och kvinnor var också mycket mer oroade över kriget i Ukraina än män. Mest oro orsakades av inverkan av krisen i Ukraina på Finlands ekonomi och säkerhet, men även inverkan på ens eget liv väckte oro – mer än hälften av svarspersonerna var oroliga för sin eller sina familjemedlemmars säkerhet. Resultaten av enkäten analyseras mer i detalj i en nyligen publicerad artikel i webbtidskriften Kvartti.

Helsingforsbarometern är en kommuninvånarenkät som genomförs av stadskansliet var sjätte månad för att mäta Helsingforsbornas erfarenheter av sin hemstad. I den senaste barometern undersöktes också Helsingforsbornas attityder och anledningar till oro i samband med krisen i Ukraina. Iakttagelserna från Helsingforsbarometern ligger i stort sett i linje med Medborgarpulsen, som kartlägger åsikter hos invånarna i fastlandet.

Helsingforsbornas önskan att hjälpa till är betydande

Nästan alla (96 procent) av dem som deltog i enkäten ansåg att det skydd som Finland erbjuder ukrainarna är viktigt eller mycket viktigt. Dessutom ansåg en klar majoritet (över 70 procent) av svarspersonerna att Finland också borde erbjuda internationellt skydd till ryssar som förföljs i sitt hemland.

Enligt barometern är många Helsingforsbor också beredda att hjälpa offren för krisen i Ukraina personligen: ett betydande antal, cirka en fjärdedel av svarspersonerna, var själva beredda att ge boende åt ukrainarna, och mer än hälften (60 procent) hade donerat pengar för att hjälpa Ukraina.

Stödet från staden och företag till ukrainarna ansågs också väsentligt. Nästan alla svarspersoner (92 procent) ansåg att Helsingfors stad har en viktig roll när det gäller att erbjuda boende för dem som flyr från krisområdet. Fyra av fem svarspersoner ansåg också att arbetsgivarna bör, i den mån det är möjligt, erbjuda jobb till dem som har tvingats lämna Ukraina.

Kvinnor förespråkar stöd och hjälp något mer än män

I Helsingforsbarometern undersöktes inställningen till understöd i förhållande till olika bakgrundsfaktorer. Kvinnor var i allmänhet mer villiga att hjälpa än män, även om skillnaderna inte var stora. Den största skillnaden konstaterades på frågan om svarspersonerna själva hade gett pengar för att hjälpa Ukraina. Upp till 67 procent av de kvinnliga svarspersonerna uppgav att de hade gett pengar, medan 52 procent av männen uppgav att de hade gett pengar.

Svarspersonernas ålder var i viss mån kopplad till viljan att hjälpa. Resultaten visar att den positiva inställningen till att hjälpa ökade med åldern.

Oro om ekonomi och säkerhet

Svaren på enkäten visar att Helsingforsborna är mer oroade om inverkan av krisen i Ukraina på Finland än på deras eget liv. Huvudorsaken till oron bland svarspersonerna var inverkan på Finlands ekonomi: fyra av fem svarspersoner uppgav att de åtminstone var något oroade över de ekonomiska konsekvenserna. Nästan samma andel av svarspersonerna oroade sig över krisens effekter på Finlands säkerhet.

Klart över hälften av svarspersonerna var oroliga för sin eller sina familjemedlemmars säkerhet. Upp till 42 procent oroade sig för sitt psykiska välbefinnande och 38 procent för sin ekonomiska situation.

Länk till artikeln (på finska)


Helsingforsbarometern är en kommuninvånarenkät som genomförs av stadskansliet var sjätte månad för att mäta Helsingforsbornas erfarenheter av sin hemstad. Det är fråga om en telefonintervju med 1 000 personer. Målgruppen är 18–79-åriga personer. Intervjuerna för den senaste enkäten gjordes mellan den 8 april och 3 maj 2022. Den första Helsingforsbarometern genomfördes hösten 2019, vilket innebär att det nu har varit sex enkätomgångar. Intervjuerna har genomförts av Norstat Finland Oy.