Den hållbara utvecklingen konkretiseras

Helsingfors vill skilja sig från mängden som föregångare för lokalt genomförande av globalt ansvar och fattade i september 2018 beslut om att som första stad i Europa ge en utfästelse om frivillig verkställighetsrapportering av de globala Agenda 2030 målen för hållbar utveckling (SDG) till FN enligt New York-modellen. Tack vare rapporteringen blir det möjligt för Helsingfors att på ett konkret sätt göra ansvarsfullhet till den utgångspunkt som i allt större utsträckning styr stadens verksamhet. Den första delen av rapporteringen har färdigställts och har publicerats vid Helsingfors stadsymposium den 3 april 2019.

I rapporteringens första skede gestaltar man kopplingen mellan Helsingfors stadsstrategi och FN:s mål för hållbar utveckling. I Helsingfors strategi kan man identifiera flera mål med vilka staden deltar i främjandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.  Helsingfors stadsstrategi sammanfattas i publikationen i tre teman: tryggande av hållbar tillväxt, tjänsterna förnyas och ansvarsfull ekonomi. Inom dessa teman kan man identifiera fjorton målhelheter som innebär att åtminstone något av FN:s mål genomförs på lokal nivå.

I anslutning till målsättningarna lyfter man fram exempel på konkreta åtgärder med vilka staden efterlever sin strategi och samtidigt främjar FN:s mål. Åtgärdsurvalet har sammanställts utgående från spetsprojekt i enlighet med stadsstrategin, åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035, budgeten och sektorernas verksamhetsplaner. I publikationen presenteras också en mätaruppsättning för uppföljning av målen.

Arbetet fortgår och rapporteringen utvecklas ytterligare. Under våren 2019 produceras en omfattande lokal verkställighetsrapport. I den koncentrerar man sig på att följa upp hur de av Helsingfors åtgärder som har en koppling till FN:s mål angående god utbildning för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet, bekämpning av klimatförändringen samt fredliga och inkluderande samhällen avancerar.

Rapporten publiceras i Helsingfors i juni 2019 ja överlämnas till FN i juli.


Den bäst fungerande staden i världen  –  Målen för hållbar utveckling, Första delen av verkställighetsrapporteringen på stadsnivån  PDF

Tilläggsinformation om målen för hållbar utveckling