Flera dagis som verkar utan tidsenligt tillstånd uppdagats i daghemsutredning

Avslöjandet av problemen kring daghemskedjan Ankdammen fick borgmästare Jan Vapaavuori att starta upp en utredning där man kartlägger hur det förhåller sig med tillstånden för de lokaler som utnyttjas av privata serviceproducenter och staden inom småbarnspedagogiken i Helsingfors. Dessutom gör man en grundlig utredning om vad de uppdagade problemen med tillstånd för lokaler inom småbarnspedagogiken beror på. Det har också tillsatts en särskild utryckningsgrupp för att åtgärda den akuta krisen.

Utredningen har gett vid handen att det i staden finns ett flertal privata daghem liksom också daghem i stadens egen regi där de tillstånd som gäller lokalerna är bristfälliga. Av den anledningen har också utredningsarbetet visat sig vara mycket mera utmanande än man hade trott. Arbetet med att lokalisera alla bristfälliga lokaler fortsätter alltjämt. Staden uppskattar att den under vecka 10 har möjlighet att ge ut mera exakt information om utredningens resultat.

Bristerna i byggloven varierar från fall till fall. Att lokalen inte har tillstånd betyder inte automatiskt att lokalen vore olämplig för daghemsverksamhet eller den vore en säkerhetsrisk för de personer som vistas där.
I fråga om vissa objekt har man inte alls ansökt om bygglov, i en del fall har ansökan varit bristfällig och i några fall har ett tidsbestämt lov förfallit. För en del objekt har bygglov visserligen beviljats, men daghemmet har tagits i bruk utan att man till alla delar har följt bygglovets bestämmelser.

De situationer där daghemmet hotas av omedelbar stängning och där de brister som har uppdagats ger anledning till brådskande åtgärder är för närvarande två till antalet: den privata serviceproducenten Ankdammens enheter på Båtsmansgatan 12 respektive Skolmästarvägen 15. För dessa enheters vidkommande har byggnadstillsynen föreslagit stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion att tidsgränsen för genomförande av nödvändiga reparationer är 1.4 och 1.5.
– Bortsett från den grundliga helhetskartläggningen har jag dessutom tillsatt en särskild utryckningsgrupp för staden. Dess uppgift är att hantera akuta situationer som kan uppstå till följd av eventuella brådskande stängningar av lokaler. Primärt säkerställer vi att alla barn vistas i trygga lokaler. Därutöver försöker vi göra allt för att familjernas vardag ska löpa så smidigt som möjligt. Staden för en aktiv dialog med föräldrarna och familjerna, omtalar borgmästare Jan Vapaavuori.

När helhetsutredningen har färdigställts är det dags för mera långtgående slutsatser. Processerna och tillsynen i anslutning till etableringen av daghemslokaler bör i sin helhet ses över på nytt. Dessutom bör man få till stånd förändringar i rapporteringen, informationsutbytet mellan myndigheterna, inspektionerna av lokaler och verksamhet, anvisningarna om inrättande av nya daghem samt årsinspektionerna på daghemmen och inspektionernas innehåll. Staden har genast reagerat på de mest uppenbara bristerna.

Staden lämnar också in en utredningsbegäran i alla de fall där lagens kriterier för en brottsbeskrivning uppfylls.
Vi förhåller oss med synnerligen stort allvar till de brister som har kommit fram. Helheten utreds grundligt och staden vidtar alla de åtgärder som krävs för att korrigera bristerna i processerna. Jag vill också för egen del framföra mitt ödmjukaste beklagande till de familjer som på grund av det som skett råkar i en besvärlig situation, säger borgmästare Vapaavuori.