Foto: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Företagen nöjdare än tidigare med Helsingfors – kritik för trafiken och vägarbeten

Helsingfors kollektivtrafik, omfattande marknad och tillgänglighet är stadens styrkor ur företagens perspektiv. Dock önskas mer kommunikation om tjänster som riktas till företagen och mer samarbetsmöjligheter samt att vägarbetena och trafiken görs smidigare. Resultaten framgår av en omfattande telefonintervjuundersökning med tusen företag, som genomfördes av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Helsingfors stad.

Målet med undersökningen var att reda ut företagens åsikter om stadens näringspolitik och företagsvänlighet.

Undersökningen ger dessutom information om företagens expansions- och rekryteringsavsikter och utmaningarna med att hitta lämplig arbetskraft.

Företagens vitsord till staden har blivit bättre

Resultaten visar att företagen är nöjdare än tidigare med Helsingfors.

”Trots att utvecklingen till en del sker långsamt och det fortfarande finns mycket att göra, är det att resultaten blivit bättre en bekräftelse på att vi har gjort ändringar i rätt riktning. Vårt ambitiösa mål är att vara världens bäst fungerande stad också för företagen", konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

I undersökningen nämnde företagen bland annat det hårda konkurrensläget och byråkratin som utmaningar för företagsverksamheten. Den höga kostnads- och prisnivån var den tydligaste enskilda faktorn som minskade företagens villighet att rekommendera Helsingfors som läge. Dessutom nämndes trafikrelaterade orsaker i fler än 30 procent av svaren som saker som minskar villigheten att rekommendera Helsingfors.

Stadens tjänster fick ett bättre betyg än tidigare, men samtidigt önskades mer information om tjänsterna och verksamheten.
”I fortsättningen kommer vi att fästa särskild uppmärksamhet vid de utmaningar som företagen har framfört och fortsätta utveckla våra styrkor”, säger näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Storföretagen nöjdast med Helsingfors

Stora företag gav i undersökningen de tydligt positivaste bedömningarna om stadens näringspolitik och Helsingfors som läge. Företagen inom finans- och försäkringsbranschen, ICT, turism och den kreativa branschen var de nöjdaste, medan företagen med miljöaffärsverksamhet och inom logistikbranschen förhöll sig mest kritiskt till Helsingfors.

”Enligt undersökningen vill nio av tio företag samarbeta med staden, vilket vi ser som en stark indikation om behövligheten av ett allt bredare företagssamarbete”, konstaterar Rinkineva.

De intervjuade tror också att staden med sina åtgärder kan påverka företagens framgång.

Nästan vartannat företag har svårigheter att hitta lämplig arbetskraft

Företagens rekryteringsutsikter är fortfarande mycket positiva: två av tre svarande räknade med att deras företag rekryterar nya anställda under det följande året.

Nästan vartannat företag som intervjuades rapporterade dock om svårigheter att finna lämplig arbetskraft under det gångna året. Utmaningarna gällde särskilt företagen i bygg- och logistikbranschen.


Intervjuerna för Helsingfors stads företagsundersökning, som utfördes av Taloustutkimus Oy, gjordes under tiden 22.11.2018–4.1.2019. Stadens företagsintervjuundersökning är det mest omfattande tillgängliga kunskapsunderlaget där företagens representanter har berättat sina åsikter och kundupplevelser. Intervjuerna förverkligades enligt s.k. strategiskt urval. Totalt tusen företag deltog i intervjuerna.


Läs mer

Sammanfattning av Helsingfors företagsintervjuundersökning 2018 (på finska)