Malms sjukhus.

Fullmäktige godkände principbeslut om vårdreformsutlåtande

Stadsfullmäktige godkände på sammanträdet 23 september principbeslutet om utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet och om inrättande av landskap.

Social och hälsovårdsreformen, som är på remiss, är den största förvaltningsreformen i Finlands historia, och om den genomförs ändras hela det finländska förvaltningssystemet på ett betydande sätt. Den inverkar i hög grad speciellt på kommunerna och den kommunala självstyrelsen.

Enligt det principbeslut som fullmäktige godkände handlar inrättandet av vårdlandskap om en övergripande systemändring, som har betydande och svårförutsägbara konsekvenser och effekter för kommunerna och Helsingfors stad. Även om den föreslagna separata lösningen för Nyland kan anses vara positiv och minskar riskerna med reformen jämfört med de tidigare förslagen, innebär den risker särskilt i samband med det föreslagna finansieringssystemet.

Enligt Helsingfors stads åsikt är den ändrade finansieringsmodellen för baskommuner den största förändringen och det största problemet. Detta försvagar stadens investeringsförmåga och dess möjligheter till en slagkraftig näringspolitik.

Den föreslagna vårdfinansieringen i lagförslaget är oskäligt knapphändig och beaktar inte de mångsidiga och omfattande hälso- och sociala problem som förekommer i metropolområdets centrala stad. Staden anser därför att det är nödvändigt att kriterierna för att fastställa vårdlandskapets finansiering och dess viktning granskas och ändras i den fortsatta beredningen.

Helsingfors påpekar i utlåtandet att vårdreformen orsakar en exceptionell osäkerhet i kommunernas ekonomi under de kommande åren, vilket accentueras av den rådande coronaviruspandemin. Pandemin kommer att belasta kommunerna och samkommunerna, särskilt social- och hälsovården, en lång tid framöver, vilket leder till att kommunerna har ytterst begränsade resurser att verkställa en vårdreform.

Helsingfors anser därför att det är beklagligt att denna historiskt stora förvaltningsreform ska föras vidare till beslutsfattande medan den oerhörda kris inom ekonomin samt social- och hälsovården som coronaviruset orsakat fortfarande råder. Reformens tidtabell är orimligt ambitiös.

Stadsstyrelsen sammanträdde genast efter fullmäktiges sammanträde för att godkänna utlåtandet till social- och hälsovårdsministeriet i enlighet med fullmäktiges principbeslut. 

Under frågestunden diskuterades användningen av EU:s återhämtningsstöd och exploateringen av arbetskraft i städbranschen 

Stadsfullmäktiges sammanträde började med en frågestund. Under frågestunden besvarade borgmästare Jan Vapaavuori en fråga av Hannu Oskala (Gröna) om huruvida Helsingfors har berett sig på att söka investeringsstöd via EU:s återhämtningspaket och en fråga av Petra Malin (VF) om hur staden ser till att städningen på dess egna verksamhetsställen genomförs etiskt, utan brott mot kollektivavtalen eller exploatering av anställda. 

Diskussionen under frågestunden kan ses i Helsingforskanalens inspelning. 

Fullmäktige godkände nya arrendegrunder för Tennispalatset och en köpoption för tomten 

Stadsfullmäktige fastställde nya arrendeprinciper för Tennispalatsets tomt i Kampen fram till utgången av år 2080. Det nya arrendeavtalets årsarrende är ca 865 000 euro. Arrendet tas ut till 80 procent om byggnaden huvudsakligen används som biograf och för kulturella ändamål. Det nedsatta arrendet är ca 690 000 euro per år. 

Fullmäktige godkände samtidigt att en köpoption läggs till i arrendeavtalet. Enligt köpoptionen kan arrendetagaren under vissa förutsättningar köpa tomten. Köpoptionen gäller i tre år från och med undertecknandet av det långfristiga arrendeavtalet, dock längst till utgången av år 2025.  

Helsingfors stad äger alla aktier i ömsesidiga Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats. Fastighetsaktiebolaget innehar Tennispalatsets tomt med stöd av ett arrendeavtal och äger musei- och affärsbyggnaden på tomten. Staden har för avsikt att sälja aktierna i bolaget, och en process för försäljningen har redan inletts. 

Stadsfullmäktige beslutade dessutom om arrendeprinciper för en underjordisk parkeringsanläggning på Skatudden och för ett område utarrenderat för kulturverksamhet i Brunnsparken. 

Helsingfors börjar bereda en resolution om klimatnödläge 

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens svar på en motion av ledamoten Leo Stranius (Gröna) om beredning av en resolution om klimatnödläge. Genom resolutionen ansluter sig Helsingfors till de städer som betonar klimatåtgärdernas nödvändighet och skyndsamhet. 

Det har gjorts ett stort antal resolutioner om klimatnödläge världen över, men enligt webbplatsen climatemergencydeclaration.org har inga sådana resolutioner ännu gjorts av någon kommun i Finland. 

Helsingfors stad har aktivt lyft fram och i sin intressebevakning uppmärksammat arbetet för en brådskande lösning av klimatfrågan och städernas roll i att öka allmänhetens medvetenhet om de globala riskerna i samband med klimatförändringen. 

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning 

Stadsfullmäktige beviljade ledamoten Jussi Niinistö (Blå) avsked. Niinistös plats i stadsfullmäktige övertas av första ersättaren i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp Matias Turkkila

Stadsfullmäktige godkände också tidpunkterna för fullmäktiges sammanträden år 2021. 

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas  här.

Foto: Helsingfors stad.