Foto: Jussi Hellsten

Helsingfors Lejon samordnar utvecklingen av Salutorgets attraktivitet och funktionalitet

Salutorget i Helsingfors är en populär handelsplats, en livlig sjötrafikhamn och en av de kändaste sevärdheterna i Helsingfors. Helsingfors Lejon Ab, som tidigare har ansvarat bland annat för konceptualiseringen av Torgkvarteren, har i fortsättningen ansvaret för utvecklingen av området på kort sikt.
 
"Salutorget är ett centrum för urbant stadsliv och hjärtat i Helsingfors maritima centrum, vars fulla potential ännu inte har utnyttjats. Tidigare försök att förbättra helheten kring Salutorget har inte lett till önskade slutresultat. Nu är avsikten att ta avstånd från stora helhetsplaner och i stället ta en mer pragmatisk inställning och systematiskt söka och genomföra mindre förbättringsobjekt som utvecklar torgets image och funktionalitet", säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.
 
I Helsingfors stadsstrategi konstateras att strandzonen från Olympiaterminalen till Salutorget utvecklas med målet att åstadkomma en funktionell helhet som stöder livskraften i centrum. Området inklusive byggnader har definierats som en kulturmiljö av riksintresse.
 
"Planeringen av Salutorget hänger ihop med det mera omfattande utvecklingsarbetet av centrum och Södra hamnen. Utifrån de tidigare utredningarna om Salutorget är det förnuftigt att koncentrera utvecklingsarbetet till en och samma aktör. Jag tror att det till exempel är möjligt att förbättra torgbesökarnas kontakt till stranden och upplevelse av havet", säger Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.
 
Salutorget och dess närområden är föremål för flera pågående utvecklingsprojekt. Med beaktande av områdets omfattning och diversitet är det motiverat att avancera ett steg i taget. Utvecklingsarbetet är kontinuerligt och arbetet konkretiseras genom olika slags försök, evenemang och marknadskommunikation. Samordningen av åtgärder på kortare sikt koncentreras till fastighetsutvecklingsbolaget Helsingfors Lejon Ab, som är helt i stadens ägo. Utvidgningen av uppgiftsområdet är en naturlig fortsättning på den tidigare utvecklingen av Torgkvarteren mot Salutorget. De första konkreta åtgärderna väntas redan i år. Den i stadsstrategin nämnda långsiktiga visionen om områdeshelheten skapas vid sidan av det här arbetet.