Tomasmarknaden. Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors är en föregångare inom säker turism

Helsingfors vill vara världens mest hållbara och intelligenta turistmål. COVID-19-pandemin har utmanat turismaktörer på ett oerhört sätt och säkerheten har blivit en allt viktigare del av framtidens ansvarsfulla turism. För att främja säkerheten har Helsingfors tillsammans med ett omfattande nätverk av partner utvecklat en ny modell för den regionala förvaltningen av turismens säkerhet.

Säkerhet kräver både åtgärder och kommunikation

För turisten betyder säkerheten friheten att glömma hela saken. När en turist känner sig trygg tänker hen inte ens på det och kan resa utan oro. För anställda och aktörer inom turismbranschen innebär säkerhet en arbetsmiljö där man kan vara sig själv och spela sin roll i fred. Säkerhet påverkar hela staden, från turister till yrkesverksamma och invånare.

”I och med coronaviruspandemin blev behovet av framför allt hälsosäkra åtgärder ett centralt inslag i turistnäringen. Ett av våra mål är att påskynda återhämtningen av turismen i Helsingfors från krisen”, säger Helsingfors stads turismchef Nina Vesterinen.

Säkerhet kräver anvisningar och gemensam kommunikation. Dessutom måste företagen kontinuerligt övervaka och förutse efterlevnaden av säkerhetsrutiner och förbereda sig för nya hot. Som svar på dessa krav har Helsingfors skapat en handbok för turismens säkerhet som ger omfattande säkerhetsinformation och vägledning till aktörerna inom sektorn. Helsingfors har också en plan för utvecklingen av stadens säkerhetsledning, där stadens befintliga säkerhetsstrukturer betraktas särskilt ur turistens perspektiv.

Säkerheten finns med i varje skede av resan, från val och utformning av resmål till utbyte av erfarenheter efter resan. En turist möter alltid en mängd olika tjänster, destinationer och personer på sin resa – var och en påverkar den trygghetsupplevelse som turisten har. Därför har Helsingfors velat sammanföra ett brett spektrum av aktörer som har betydelse för säkerheten.

Säkerheten i Helsingfors utvecklas tillsammans med partner

Ett av de viktigaste framstegen i projektet är kartläggningen av ett omfattande säkerhetsnätverk. Utgångspunkten var bra eftersom grunden för samarbetet redan fanns. Nästa steg är att knyta samman nätverket. Samarbetet mellan staden, företag, myndigheter och andra säkerhetsaktörer har dock fått ny fart och tydliga verksamhetsmodeller under projektets gång.

”Inget var sönder när vi startade projektet. Helsingfors hade redan en välförtjänt image som ett säkert resmål, så vi ville värna om den”, berättar projektchef Sanni Liimatta.

Utvecklingsmål för säkerheten eftersträvades bland annat genom workshops riktade till aktörer inom sektorn. Önskemålet om minimikraven för säkerhet kom till exempel direkt från aktörerna inom turistnäringen. Dessa minimikrav ingår nu i de så kallade säkerhetsnivåerna som beskrivs i Helsingfors handbok för turismens säkerhet.

Utöver handboken skapades som en del av säkerhetsarbetet för turism en Heatmap-webbplats som visualiserar turistflöden i realtid. På webbplatsen kan man se rusningssituationen under den aktuella minuten i de viktigaste turistområdena, sevärdheterna och tjänsterna i huvudstaden, färgkodade i kartan. Heatmap har tagits emot med stort intresse och när den dök upp överskred den också i hög grad nyhetströskeln. Webbplatsen kommer att vidareutvecklas på grundval av respons och insamlad information. För närvarande överväger man den framtida användningen av Heatmap, till exempel hur webbplatsen skulle kunna användas för att ordna evenemang eller planera fritidsområden.

Säkerhet är framtidens konkurrensfördel

Den omfattande modellen för utveckling och förvaltning av turismens säkerhet skapad av Helsingfors kan användas inte bara för återhämtningen efter coronapandemin, utan också för att förbereda sig inför framtida kriser. Att investera i säkerhet ger också ekonomiska fördelar, eftersom det ökar stadens attraktionskraft och lockar nya turister till regionen. Säkerhet är ofta billigt men producerar mycket.  Ökad säkerhet sker ofta i små steg och kräver inga större investeringar. Fördelarna med att arbeta för säkerhet återspeglas dock direkt i antalet turister och turismens kvalitet.

I världen efter pandemin kan säkerhet bli en mycket viktig konkurrensfördel och attraktionsfaktor. Helsingfors har därför goda möjligheter att vara föregångare på turistmarknaden. Stadens mål är högt: vi vill att Helsingfors ska vara den säkraste huvudstaden för turister i världen år 2030.

Mer information:

Nyhets bild: Säkerhet är en viktig del av genomförandet av evenemang. Tomasmarknaden ordnas i år på Salutorget i Helsingfors från den 27 november till den 22 december och många besökare väntas. Bild: Jussi Hellsten