Foto: Lux Helsinki / Lauri Rotko, Helsinki Marketing

Internationellt, levande och fascinerande – Helsingfors fastställde riktlinjer för utveckling av evenemangsstaden

Hurdan evenemangsstad utvecklas Helsingfors till och vad vill man uppnå med evenemangen? Hur stöds evenemangsorganisatörerna? Helsingfors vill vara en fungerande plattform och möjliggörare för mångsidig och nyskapande stadskultur. I dag publicerades Helsingfors vägkarta för evenemang och den därtill hörande konkreta åtgärdsplanen som sammanfattar evenemangskapets roll, mål och utvecklande till en nivå som stöder det framgångsrika förverkligandet av stadsstrategin.

Evenemangskapet är i Helsingfors stadsstrategi ett centralt ämnesområde för främjande av livskraft och välmående, som har utvecklats med synliga resultat under en längre tid. Staden är en pålitlig scen för stora evenemang och ett av de mest populära konferensmålen i Nordeuropa. Av de talrika evenemangen som utvecklats i Helsingfors har en del också spritt sig till andra länder.

Avsikten med riktlinjerna i vägkartan för evenemang är att säkerställa att det i fortsättningen är allt enklare att ordna evenemang i Helsingfors. Det ska finnas tillräckligt med fungerande evenemangsplatser på olika håll i staden och skötandet av tillståndsärenden med staden ska fungera friktionsfritt.

”Evenemangen har en betydande roll i byggandet av Helsingfors trivsel, livskraft och attraktivitet. Den lokala dimensionen syns starkt i stadens evenemangskap och det finns en vilja att stärka det här också i fortsättningen. Den urbana miljön är som bäst ett hem för många slags aktörers verksamhet, i både mindre och större skala. Helsingfors är i evenemangskapet både producent, partner och plattform. I framtiden vill vi vara allt bättre i alla de här rollerna", konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori.

Urban stadskultur på ansvarsfullhetens och funktionalitetens villkor

I Helsingfors vägkarta för evenemang ingår tre huvudmål:

1. Evenemangen stöder och förverkligar stadsstrategins mål om en internationell, levande och fascinerande evenemangsstad på bästa möjliga sätt.
2. Utvecklingen av evenemangen grundar sig på ansvarsfullhet.
3. Evenemangskapet är fungerande.

Helsingfors vill erbjuda de bästa möjliga förhållandena för ett urbant, bra liv. Stadskulturen är en central möjliggörare för ett bra liv. Den bygger på Helsingfors originalitet och attraktivitet, ökar den kulturella förståelsen och minskar differentieringen.

Helsingfors har förbundit sig till ansvarsfullhet i all sin verksamhet och det ligger i fokus också för evenemangsutvecklingen. I vägkartan för evenemang granskas ansvarsfullheten från tre perspektiv: genom miljöansvar, socialt ansvar och ekonomisk ansvar.

En fungerande evenemangsmiljö som är trygg för alla är Helsingfors styrka och samtidigt en förutsättning för utvecklingen av evenemangsekosystemet. Staden vill vara en allt bättre partner för evenemangsaktörer.

”Vi strävar att effektivisera och systematisera samarbetet med evenemangsarrangörerna och förbättra tjänsterna till dem. Det här förutsätter att också stadens interna samverkan och informationsförmedling utvecklas", säger Päivi Munther som är projektchef för evenemangsutvecklingen.

Den internationella konkurrensen påverkar också evenemangens ökande betydelse

I och med urbaniseringen blir konkurrensen mellan städerna ständigt hårdare. Evenemangen används som en metod att utveckla städernas rykte och varumärke samt för att skapa en lockande lokalkultur. Evenemangen har en allt viktigare roll också för turismen, men i stället för storevenemangen är det de lokala, originella evenemangen som är på kommande.

”Vi vill bygga på den internationella profilen och attraktiviteten för de centrala evenemangen i Helsingfors i samverkan med evenemangsarrangörerna och aktivt stöda tillkomsten av nya evenemang. Evenemangen erbjuder också experimenteringsplattformar för olika slags innovationer som utvecklas i samverkan med företag och evenemangsbesökare”, berättar chefen för marknadsföringsenheten Sanna Forsström.

Vägkartan för evenemang publiceras för aktörer i branschen på Helsingfors evenemangsseminarium den 13 november 2019. I Helsingfors samordnas verkställandet av vägkartan för evenemang och utvecklingen av evenemangen av stadskansliets kommunikationsavdelning.

Vägkartan för evenemang omfattar en period på flera år. Den föregående vägkartan publicerades år 2010. I förverkligandet av vägkartan utnyttjades en vision, som sammanställdes utifrån 43 intervjuer, fyra verkstadsomgångar med cirka 100 personer samt 104 svar på en online-enkät. I intervjuerna och verkstäderna deltog sakkunniga från stadsorganisationen, evenemangsarrangörer och myndigheter. Online-enkäten riktades till evenemangsarrangörer.

Mer information (snart också på svenska)