Böle. Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors godkände de näringslivspolitiska målen för markanvändningen: målet är mångsidiga placeringsmöjligheter och företagsvänlig service

Helsingfors stad kommer under de närmaste åren att sträva efter att främja förutsättningarna för företagande effektivare än hittills. Enligt de näringslivspolitiska målen för markanvändningen, som stadsstyrelsens näringslivssektion godkände måndagen den 14 mars 2022, vill Helsingfors främja mångsidiga placeringsmöjligheter för olika slags företag, stödja innovation och hållbar tillväxt, utveckla företagsvänliga serviceprocesser samt öka stadens utbud av upplevelser och evenemang.

”Helsingfors vill trygga en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företagande. Staden måste vara redo att svara på de föränderliga behoven inom näringslivet och säkerställa att företagen kan hitta mångsidiga placeringsmöjligheter i staden även i framtiden. Tillräckliga möjligheter för företagande och arbete ökar stadens attraktionskraft och stärker våra framtidsutsikter, säger Helsingfors stads borgmästare Juhana Vartiainen.

Enligt de näringslivspolitiska målen för markanvändningen som godkänts av näringslivssektionen är det viktigt att identifiera vilka utrymmes- och tomtbehov olika typer av företagsverksamhet förutsätter samt att aktivt följa utvecklingarna inom näringsverksamhet och bättre förutse effekterna av dessa. Av staden förväntas också tillräckligt snabbt reagerande när behoven inom företagsverksamheten ändras.

”Framgångsrik företagsverksamhet erbjuder arbete och tjänster – inte bara till stadens invånare, utan också till människor som bor på andra ställen och besöker staden. Målet för de nya riktlinjerna är att styra markanvändningen så att markens värde utnyttjas maximalt, tillägger Vartiainen.

Tillväxt i hela staden

De näringslivspolitiska målen för markanvändningen gäller för hela staden. Det väsentliga är att se till att det även framöver finns ett brett utbud av sådana lokaler och tomter som näringsverksamheten som utvecklas förutsätter. Staden vill också stärka Helsingfors innerstads ställning som landets viktigaste koncentration för affärslivet, förvaltningen, arbetsplatser och ett unikt utbud av tjänster samt intensifiera samarbetet med aktörerna i stadskärnan. I de näringslivspolitiska målen betonas bland annat vikten av attraktiva kontors- och tjänstekluster, företagsområden som betjänar företagen och olika kommersiella tjänster.

”Staden spelar en viktig roll när det gäller att trygga en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företagande. Bland de metoder som staden förfogar över spelar stadens markägande och planläggning en avgörande roll för placeringen av företagsverksamheten och därmed arbetsplatserna i staden, säger Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stads näringslivsdirektör.

”Samtidigt vill vi som stad också främja företagsverksamheten på ett mer personligt sätt. Vårt mål är att förtydliga de servicestigar som erbjuds till företagen och öka utbudet av lösningsorienterade, transparenta och förutsägbara tjänster för företag, tillägger Rinkineva.

Klimat- och hållbarhetsaspekter betonas på fastighetsmarknaden

Globala utvecklingstrender som klimatförändringen, digitaliseringen och urbaniseringen har stor betydelse för stadens näringsverksamhet och behoven inom markanvändningen. Digitaliseringen och den omvälvning som pågår inom handeln påverkar utrymmesanvändningen, placeringen av olika funktioner och logistiken. Helsingfors satsar till exempel på att främja cirkulär ekonomi och utveckla nya energilösningar genom att trygga förutsättningarna för dem inom markanvändningen. Det är viktigt att det i framtiden finns tillräckligt många lägen i staden för olika funktioner inom cirkulär ekonomi som har olika utrymmesbehov. 

 

FAKTARUTA: Helsingfors näringslivspolitiska mål för markanvändningen styr tomtöverlåtelser, planeringen av markanvändningen och användningen av lokaler

Stadsstyrelsens näringslivssektion godkände Helsingfors stads näringslivspolitiska mål för markanvändningen på sitt sammanträde den 14 mars 2022. Dokumentet Näringslivspolitiska mål för markanvändningen (NÄMA) består av sammanlagt 39 riktlinjer som Helsingfors genomför för att främja förutsättningarna för företagsverksamheten under de kommande åren. Ur näringslivspolitiskt perspektiv specificerar och kompletterar dokumentet stadens tidigare riktlinjer för tomtöverlåtelser, planeringen av markanvändningen och användningen av lokaler.

Helsingfors näringslivspolitiska mål för markanvändningen är indelade i följande delområden:

  1. Mångsidiga placeringsmöjligheter för olika företag
  2. Innovation och hållbar tillväxt genom markanvändning
  3. En upplevelserik Helsingfors för alla
  4. Företagsvänliga och kundorienterade serviceprocesser


Nyhets bild: Böle är ett av de områden i Helsingfors som utvecklas och där det förläggs mycket ny företagsverksamhet. Foto: Jussi Hellsten