Ympäristöraportti 2019

Helsingfors naturskyddsprogram avancerade i snabb takt år 2019

Vid utgången av 2019 hade Helsingfors naturskyddsområden motsvarande 2,2 procent av landarealen och 0,95 procent av havsområdet. Det inrättades tre nya naturskyddsområden: utvidgningen av Magnuskärr och Högholmsklobben samt Kallviksgrundet, som är Helsingfors enda naturskyddsområde under vatten. Detta framgår av Helsingfors stads miljörapport 2019, som stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 1 juni.

Helsingfors stads miljörapport beskriver hur stadens miljömål uppnåtts, hur stadens verksamhet påverkar miljön och hur stadens miljöpolicy verkställts.

I miljörapporten rapporteras också hur åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 och anpassningsriktlinjerna 2019–2025 avancerar. Verkställandet och uppföljningen av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 inleddes i full skala år 2019. I slutet av året lanserades tjänsten Helsingin ilmastovahti, där vem som helst kan se hur stadens klimatmål och -åtgärder framskrider.

År 2019 var de totala växthusutsläppen i Helsingfors omkring 26 procent lägre än år 1990. Utsläppen ökade med två procent jämfört med föregående år. Stadens mål för 2020 i fråga om utsläppen av växthusgaser är en minskning på 30 procent.

Enligt miljörapporten skulle det sannolikt vara utmanande att uppnå målet men de begränsningsåtgärder som trädde i kraft i mars 2020 i och med coronapandemin minskade betydligt motorfordonstrafiken och elförbrukningen, vilket har en positiv inverkan på utsläppsutvecklingen. Dessutom har utsläppen från energiproduktionen minskat betydligt i Finland.

Stadsfullmäktige behandlar miljörapporten vid sitt sammanträde den 10 juni.

Projektplanen för ett nytt språkgymnasium i Kvarnbäcken går vidare till fullmäktige

I Kvarnbäcken planeras en nybyggnad som förverkligas i form av offentlig-privat samverkan för Helsingfors språkgymnasium. Det nya språkgymnasiet ersätter det nuvarande språkgymnasiet i Östra centrum, vars byggnad är i dåligt skick och alltför liten för det växande antalet studerande.

Den planerade nybyggnaden på Stenparsvägen 1 ökar antalet studieplatser i språkgymnasiet med 300. De nuvarande lokalerna tjänar 615 studerande.

Språkgymnasiet är Helsingfors tredje projekt där man tillämpar offentlig-privat samverkan. Byggnaden kommer att ägas av staden men projekteraren, dvs. serviceproducenten, ansvarar för planeringen och uppförandet av byggnaden och för underhållstjänster under en period på 20 år. Avtalsperioden indelas i en investeringsperiod och en serviceperiod. Staden ansvarar för finansieringen av byggandet och betalar en serviceavgift till serviceproducenterna i enlighet med lokalernas användbarhet och servicenivå.

Språkgymnasiet har en särskild utbildningsuppgift i språkundervisning och 70 % av studerandena i gymnasiet kommer från utanför området. Läget i Kvarnbäckens växande centrum vid metrostationen och goda kollektivtrafikförbindelser möjliggör samarbete med yrkeshögskolan Metropolia, yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto och andra aktörer i
området.

Det är meningen att byggarbetet ska inledas våren 2021. Nybyggnaden blir färdig i maj 2023 och tas i bruk i augusti 2023. Byggkostnaderna uppgår till maximalt 34 miljoner euro exkl. moms.

Det slutliga beslutet om projektplanen fattas av stadsfullmäktige.

Helsingfors köper aktierna i Helsinki Business Hub för 111 760 euro

Stadsstyrelsen beslutade godkänna förvärv av aktierna i Helsinki Business Hub Ltd Oy av bolagets övriga nuvarande ägare. För köp av de 110 aktierna och betalning av de överlåtelseskatter som hänför sig till dessa reserveras 111 760 euro. Äganderätten till aktierna övergår till Helsingfors stad vid utgången av år 2020.

Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH) är ett livskrafts- och marknadsföringsbolag som ägs av Helsingfors stad (andel 45 %), Esbo stad (23,5 %), Vanda stad (19 %), Nylands förbund (10 %) och Grankulla stad (2,5 %).

I maj kom städerna i huvudstadsregionen och Nylands förbund överens om omorganisering av ägandeförhållandena och verksamheten i Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH) och om överföring av aktiestocken helt och hållet i Helsingfors stads ägo. Omorganiseringen innebär att varje stad i huvudstadsregionen har möjlighet att koncentrera sig på sina egna starka sidor i invest-in-verksamheten och att göra arrangemang som medger bättre utnyttjande av synergierna inom städerna.

En överenskommelse inom ramen för köpet är att Helsingfors inleder en utredning av hur bolagets funktioner hädanefter bör organiseras inom staden på ett optimalt sätt som stöd för stadsstrategin.

Stadsstyrelsen godkände dessutom för sin egen del förslaget att bemyndiga social- och hälsovårdsnämnden att genomföra ett tidsbegränsat försök med upphandling av hälsostationstjänster. Ett förslag av Tomi Sevander om förkastande av ärendet föll med rösterna 10-5. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av stadsfullmäktige.

Också Helsingfors stads bokslut för år 2019 gick vidare från stadsstyrelsen för behandling i fullmäktige.

Alla beslut från stadsstyrelsens sammanträde kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet har publicerats. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.