Foto: Kvarnbäckens hälsostation. Fotograf: Seppo K. Niiranen. Källa: Helsingfors stads materialbank

Helsingfors ökar konkurrenskraften i rekryteringen av kompetent personal genom löneutveckling

Helsingfors stad har reserverat 5 miljoner euro i budgeten för år 2020 för genomförandet av en löneutvecklingsplan. Syftet med löneutvecklingsplanen är att göra Helsingfors attraktivare som arbetsgivare speciellt när det gäller branscher och uppgifter i vilka staden möter utmaningar i rekryteringen.

I löneutvecklingsplanen för år 2020 anges löneförhöjningar till följande personalgrupper räknat från januari 2020:

Social- och hälsovård
- Hälsostationsläkare och vårdpersonal (hälsovårdare, sjukskötare, primärskötare och närvårdare)
- Läkare i sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Fostran och utbildning
- Specialassistenter, handledare och vårdare av utvecklingsstörda i eftermiddagsverksamheten för utvecklingsstörda
- Olika lärare i småbarnspedagogik

Byggbranschen
- Olika experter, projektchefer och -direktörer, arbetsledningsuppgifter, arkitekter i byggbranschen

Kunnig personal behövs på hälsostationerna

Löneutvecklingsplanen beaktar speciellt läget på hälsostationerna i syfte att få kunnig personal genom att utveckla lönerna för i synnerhet hälsocentralläkare, hälsovårdare, sjukskötare, primärskötare och närvårdare.

Inom eftermiddagsverksamheten för utvecklingsstörda möts utmaningar i rekryteringen av specialassistenter, handledare och vårdare av utvecklingsstörda, likaså i tillgången till lärare i småbarnspedagogik och speciallärare.

Byggbranschen är en väsentlig uppgift för Helsingfors stads strategi och rekryteringsbehovet inom branschen är kontinuerligt i och med att staden växer. Helsingfors lönekonkurrenskraft i byggbranschen är svag jämfört med privata aktörer. Tillgången till kompetent personal har blivit avsevärt sämre under de senaste åren.

Löneutvecklingsplanen baserar sig på en kartläggning av behoven att utveckla de anställdas och personalgruppernas löner och på arbetsgivarens behov när det gäller att trygga tillgången till kunnig arbetskraft.

Läs mer:

Helsingfors stads löneutvecklingsplan 2020 (på finska)