Unga spelar bordfudis.

I maj öppnar Helsingfors stad stegvis sina tjänster som stängts eller begränsats på grund av coronaläget med barn och unga först

Huvudstadsregionens förbättrade epidemiläge gör det möjligt för staden att begränsat och behärskat öppna vissa tjänster i maj. Begränsningarna och rekommendationerna avvecklas stegvis på basis av en noggrann helhetsöversikt. När tjänster öppnas följer man principen barn och unga först.

Fastän situationen har förbättrats är coronaepidemin dock inte ännu över, och Nyland är fortfarande i epidemins spridningsfas. Trots att lokaler och tjänster stegvis öppnas är det ändå viktigt att alla fortfarande följer de gällande restriktionerna och rekommendationerna.

En del av de skärpta begränsningarna och rekommendationerna som relaterar till coronaepidemins spridningsfas har redan varit i kraft i Nyland i flera månader. Till exempel övergick andra stadiets läroanstalter till distansundervisning den 3 december 2020, så begränsningen har varit i kraft i nästan fem månader. Dessutom övergick områdets högstadieskolor till distansundervisning den 8 mars 2021. Nu har både andra stadiets och högskolornas elever följt alterneringsmodellen och turats om med närundervisning varannan vecka från mitten av april, och den 3 maj återgår de till närundervisning på heltid.

I maj kan man också avveckla flera andra begränsningar beträffande tjänsters öppettider i Helsingfors.

Sektorn för fostran och utbildning

I enlighet med riktlinjerna som fastställdes av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset den 20 april 2021 övergår grundskolans årskurser 7–10 och andra stadiet i Helsingfors helt till närundervisning från och med den 3 maj 2021. För tillfället ordnas undervisningen enligt alterneringsmodellen.

Ledd hobbyverksamhet för 2001 födda och yngre som genomförs i inomhusutrymmen som förvaltas av sektorn för fostran och utbildning inleds i början av maj. Som villkor för öppnandet är en hälsosäkerhetsplan som utarbetats för verksamheten och lämnats in hos staden. I planen ska man bland annat beskriva hur man undviker eller minskar kontakter i verksamheten och hur gruppens storlek justerats till lokalen.

Den öppna småbarnspedagogikens sommarverksamhet i lekparker samt sommarmåltider ordnas under perioden 7.6–10.8 i enlighet med gällande coronabegränsningar och instruktioner. I 31 av stadens 65 lekparker ordnas sommarverksamhet såsom parkmåltider. I de här parkerna ordnas också dagslägerverksamhet för årskurs 1–3 i enlighet med begränsningarna. Kommuninvånarna har tillgång till lekparkernas gårdar och fasta uteredskap. Plaskdammarna kommer dock att hållas stängda. 

Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopistos serviceställen öppnas den 3 maj med hänsyn till smittoläget.

Sektorn för fostran och utbildnings kundbetjäningsställen öppnas den 3 maj på adresserna Töysägatan 2 och Industrigatan 21–23.

Kultur- och fritidssektorn

För kultur- och fritidssektorns del avvecklas begränsningarna på det sätt som fastställs separat av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset. Helsingfors verkställer för sin del riktlinjerna som fastställts av koordinationsgruppen den 20 april 2021 och den 27 april 2021:

  • ledd hobbyverksamhet för 2001 födda och yngre har möjliggjorts utomhus med vissa begränsningar. Omklädningsutrymmena för idrottsplatser utomhus hålls fortfarande stängda (toaletterna är öppna). Också övriga än idrottshobbyer är möjliga utomhus. Dessutom är det möjligt att utföra ungdomsarbete i begränsade grupper utomhus.

  • Ledd hobbyverksamhet för 2001 födda och yngre möjliggörs också inomhus med vissa begränsningar från och med den 3 maj.

  • Möjligheten till simhallsbesök öppnas för innehavare av specialbadkort från och med den 3 maj i Helsingfors stads simhallar i Britas och Östra centrum i enlighet med de normala öppettiderna. Av Urheiluhallit Oy:s hallar öppnas också Backasbrinkens och Nordsjös simhallar begränsat för innehavare av specialbadkort. Basturna hålls dock stängda tills vidare.

  • Ungdomslokalerna i huvudstadsregionen öppnas med vissa begränsningar den 3 maj. Ungdomsarbetets tyngdpunkt förblir på verksamhet som sker utomhus. Hälsosäkerhetsprinciperna inom ungdomsarbetet är att användning av ansiktsmask förutsätts i ungdomslokalerna om det inte finns något hälsomässigt hinder för detta, deltagarantalet begränsas enligt lokalen så att man kan trygga rymligheten, och deltagarantalet kommer att följas upp och begränsas vid behov. 

I enlighet med det gällande beslutet fortsätter bibliotekens tjänster, ungdomsarbetet, idrottsmöjligheter inomhus och utomhus för 2001 födda samt möjligheten att simma för innehavare av specialbadkort med vissa begränsningar fram till den 16 maj. Simhallar, muséer och kulturhus hålls stängda fram till den 16 maj. Varje vecka kommer man att överväga vilka restriktioner som kan avvecklas till näst.

Social- och hälsovårdssektorn

Besök på sjukhus, i seniorcenter, i servicehus och på vårdhem fortsätter i enlighet med de lindrade separata anvisningarna som fastställdes den 19 april. Lindringar genomförs fortfarande stegvis i enlighet med coronaläget och riktlinjerna från Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen. Besök på handikapptjänster fortsätter i enlighet med gällande besöksanvisningar till slutet av maj.

Uusix-verkstädernas arbetsverksamhets butiker och betjäningsställen öppnas stegvis från och med den 3 maj.

Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorns kundtjänsts lokaler på adressen Verkstadsgatan 8 öppnas den 3 maj med hänsyn till kundantalsbegränsningarna i offentliga lokaler och sektorns hälsosäkerhetsanvisningar. Under sommarsäsongen betjänar kundtjänsten måndagar och tisdagar klockan 8.15–12 och onsdagar till fredagar klockan 12–15.

På Stora Räntans naturcentrum inleds utomhusverksamhet för allmänheten från och med den 3 maj och centret håller öppet på veckoslut klockan 10–17. Öppettiderna är beroende av förbindelsebåten som endast trafikerar på veckosluten i maj. Dessutom tas det emot till exempel naturskolegrupper och kurser. Från och med början av juni håller naturcentrumet öppet varje dag klockan 10–17 om coronaläget tillåter.

Stadskansliet

Rådgivningstjänsten som riktas till kunder hos Helsingfors sysselsättningstjänsters kommunförsök öppnas på verksamhetsstället i Böle (Bangårdsvägen 7) den 3 maj som en nödvändig offentlig tjänst så att endast tio personer inbegripet personalen kan vistas i kundlokalerna i taget.

Enheten för nya företag NewCo Helsinkis tjänster och evenemang ordnas i huvudsak på distans under resten av våren. För kunder med invandrarbakgrund öppnas möjligheten till personlig närservice från och med den 3 maj.

Registratorskontorets kundtjänst som ligger i Helsingfors stadshus lokaler (Norra Esplanaden 11–13) fortsätter med den nuvarande verksamhetsmodellen åtminstone till slutet av maj. Registratorskontoret erbjuder elektroniska tjänster så att kunderna kan hämta dokument från postlådan i stadshusets entré och returnera dem dit.

Helsingfors medlingsverksamhets serviceställe öppnades begränsat den 3 februari 2021 så att endast parterna i ett fall släpps in i kundutrymmena i taget. Inom medlingen fortsätter man enligt den nuvarande verksamhetsmodellen åtminstone till slutet av maj, dock så att medling för tre parter via webben inleds från början av maj. Dessa medlingar planeras in så att antalet personer som befinner sig på medlingsbyrån på en gång inte överskrider rekommendationerna.

Stadshusets entré och stadsarkivets forskarsal hålls stängda åtminstone till slutet av maj.

Läs mera:
Helsingfors - aktuellt om coronaviruset

Foto: Jonna Pennanen