Stadshuset

Helsingfors stad har fattat nya beslut i anslutning till situationen med coronaviruset

Helsingfors stad har beslutat att höja beredskapen och det har idag fattats nya beslut i anslutning till situationen med coronaviruset. Besluten grundar sig på aktuell information och nationella linjedragningar.

”Situationen med coronaviruset har utvecklats till den punkt att en koordinationsgrupp på stadens nivå sammanträder dagligen för att besluta om eventuella nya linjedragningar och rutiner. Idag har vi fattat beslut om nya åtgärder gällande bland annat publikevenemang, fritidsverksamhet och personal. Vi öppnar också en coronavirushälsostation i Dal”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Stadens skolor, daghem och läroanstalter fortsätter verksamheten

Helsingfors stads skolor, daghem och läroanstalter kommer att vara öppna. ”Centrala samhällsfunktioner bör inte lamslås utan tungt vägande skäl. Enligt experter skulle stängning av skolor knappast vara en effektiv åtgärd för att bromsa epidemin i det här skedet”, säger Vapaavuori.

Eleverna har rätt till en trygg inlärningsmiljö. Detta är ändamålet med stadens anvisningar även i den rådande situationen. Helsingfors effektiviserar städningen i skolorna och följer härvid instruktionerna från THL samt myndighetsbestämmelser. Också handtvätt görs mer frekvent och övervakas. Ingen som är sjuk ska komma till skolan eller daghemmet. Detta gäller såväl eleverna som personalen. Även en lindrigare förkylning är ett skäl att stanna hemma.

Staden har dessutom beslutat att elever och studerande som har varit utomlands, de nordiska länderna och Estland borträknade, ska vid hemkomsten stanna hemma en vecka räknat från datumet för hemkomsten.

Dals hälsostation blir coronavirushälsostation

I Dal öppnas den 16 mars kl. 8 en coronavirushälsostation. Till Dal hänvisas alla patienter från Helsingfors med symtom på övre luftvägsinfektion som behöver brådskande bedömning eller vård.

Från den 16 mars tar de andra hälsostationerna i Helsingfors inte hand om patienter med symtom på övre luftvägsinfektion.

De nuvarande klienterna vid Dals hälsostation betjänas från och med den 16 mars vid hälsostationerna i Haga, Munksnäs och Tölö.

Klienterna vid Dals rådgivningsbyrå betjänas från och med den 16 mars vid Berghälls familjecenter samt Drumsö och Femkantens rådgivningsbyråer.

Hälsostationernas icke-brådskande mottagningstider ställs in tills vidare. Vi kontaktar klienterna.

Helsingforsbor med symtom på övre luftvägsinfektion som kräver brådskande bedömning ska ringa coronavirusrådgivningen på numret 09 310 10024.

Seniorcentrens servicecentraler, såsom Kampen och Kinaborg, har stängt från och med måndagen den 16 mars. Detta gäller tills vidare. Likaså stängs arbets- och dagverksamhetscenter för handikappade. Anvisningarna om besök hos personer som tillhör riskgrupper kommer att specificeras.

Kurser, hobbygrupper och publikevenemang med över 100 deltagare ställs in

Helsingfors stad har beslutat att ställa in stadens egna publikevenemang med över 100 deltagare som ordnas inomhus och utomhus. Detta gäller tills vidare. Dessutom rekommenderas att man ställer in även mindre evenemang, om målgruppen innefattar riskgrupper.

Hobbygrupper, kurser och ledd fritidsverksamhet i stadens regi ställs in eller flyttas till en senare tidpunkt.

Helsingfors stads bibliotek, idrottsplatser, ungdomsgårdar, museer, friluftsområden och Rastböle camping har öppet som vanligt. Undantaget från detta är stadens och Urheiluhallit Oy:s simhallar som kommer att stängas tills vidare från och med den 14 mars.

I stadens fritidslokaler effektiviseras städningen samt uppmanas till handtvätt och staden söker sätt att producera fritidstjänster digitalt. Staden vill även uppmana invånarna att vistas utomhus och motionera på egen hand.

Helsingfors stadsorkesters konserter, evenemangen i Tiivistämö, evenemangen i kulturcentra och festivalen Bravo! som skulle äga rum under veckoslutet ställs in och man utreder möjligheterna att ordna dem vid andra tidpunkter. Konserterna i Savoyteatern flyttas till en senare tidpunkt.

Helsingfors finska arbetarinstituts och Arbis undervisning och evenemang ställs in tills vidare

Kurser, föreläsningar och evenemang vid Helsingfors finska arbetarinstitut och Arbis som var planerade för vårterminen ställs in från och med lördagen den 14 mars. Detta gäller tills vidare.

Kunderna informeras separat om specialarrangemangen för enskilda kurser, till exempel distansundervisning. Instituten informerar kunderna senare om hur avbokningarna påverkar redan betalda kursavgifter.

Helsingfors stads personal arbetar på distans när detta är möjligt

Helsingfors stad har beslutat att stadens personal tills vidare inte ska göra tjänsteresor till utlandet.


Staden har även beslutat att stadens anställda som återvänder hem från utlandet, de nordiska länderna och Estland borträknade, ska arbeta på distans en vecka räknat från datumet för hemkomsten.

Stadens personal ska inte heller göra tjänsteresor i hemlandet eller hädanefter delta i tillställningar med över 100 deltagare utan vägande skäl. Dessa beslut gäller tills vidare.

Helsingfors stad har dessutom beslutat att man på arbetsplatserna som ingår i stadskoncernen ska föredra distansarbete, om detta är möjligt med tanke på arbetsuppgifterna.

Helsingfors stad informerar om aktuella förändringar som påverkar stadens verksamhet på adressen www.hel.fi/coronavirus