Helsingfors minns krigsoffren från 1918 med nya webbplatsen och med virtualminnesmärke

Helsingfors stad har öppnat en virtualhelhet för att minnas dem som begravdes på Sandhamn som följd av medborgarkriget 1918. Helheten består av en virtuell rundtur (med hjälp av VR-glasögon) till de ställen på Sandhamn där det hände år 1918, och av en kartbaserad webbutställning om ställen med minnen från kriget.

Under årtiondenas lopp har sätten att minnas medborgarkriget varierat, och hågkomstpolitiken har inverkat på hurdana minnesmärken man rest i Helsingfors. Den nya webbplatsen Minnesmärken i Helsingfors (1918) visar, med lägesdata, gravar från och minnesmärken över händelserna 1918 i Helsingfors, bland annat de minnesmärken som finns i Elisabetsskvären, på Tallbacka och på Observatoriebacken.

Webbplatsen innehåller också en hel del historiska data om gravplatserna, till exempel på vilka ställen i Helsingfors de som stupat i striderna begravts, hur de döda hanterades och transporterades och varför de begravts där de begravts. På webbplatsen kan man också se hur det ser ut idag där det hände då. Webbplatsen är på finska, svenska och engelska.

Virtuellt minnesmärke över dem som begravts på Sandhamn

Ett så kallat virtualminnesmärke över dem som, såsom följd av medborgarkriget 1918, begravts på Sandhamn tar, med hjälp av VR-glasögon, tittarna på en virtuell rundtur till gravarna där. Förutom den visuella upplevelsen serveras tittarna också en del historisk kunskap om fånglägren på Sandhamn och om minnesmärkets historia. Också krigsoffrens namn ingår i virtualminnesmärket, som kan beses på två ställen, nämligen Helsingfors stads centrumbibliotek Ode och Krigsmuseets Manege på Sveaborg. Virtualminnesmärket går på både finska och svenska.

Fokus på demokrati, försoning och återuppbyggnad

Helsingfors stad har velat komma ihåg händelserna år 1918 i synnerhet med avseende å demokrati, försoning och återuppbyggnad. Uppmärksamheten fokuseras på stadsbornas minnen och hågkomster inom en kontext av forskning och utbildning. Man har betonat invånarperspektivet och stadsbornas vardag, alltså hurdant det var att vara helsingforsbo då det begav sig år 1918. Dessutom har man velat bygga en bro mellan nutid och historia och ge vår tids människor en uppfattning om medborgarkrigets inverkan på stadsbornas liv och leverne då och hur verkningarna av kriget syns i staden ännu idag.

Till projekten under minnesåret hörde också, förutom minnesmärket och webbplatsen, bland annat dramaproduktionen Vihan kevät – Helsinki 1918 (dvs. Hatets vår – Helsingfors 1918) samt en fotoinstallation jämte det därtill anknytande dramapedagogiska programmet Nuoret sodassa (dsv. Unga i krig) riktat till 13-16-åriga skolelever.

Vid uppbyggandet av webbplatsen om ställen med minnen från kriget 1918 och av det virtuella minnesmärket samarbetade Helsingfors stads historiekommitté och Helsingfors stadsmuseum med firman Tiedeagentuuri Oy. VR-upplevelsen har byggts upp av firman Verge Media Oy och webbplatsen av Agenda Helsinki. De arkiv som projektet samarbetat med är finskspråkiga arbetarrörelsearkiven Kansan Arkisto och Työväen Arkisto, Finska Litteratursällskapet samt Svenska litteratursällskapet i Finland. Uppgifterna om dem som förgåtts i fånglägren för röda fångar och dem som begravts i massgravarna på Sandhamn har klarlagts inom Helsingin sotasurmat – ett forskningsprojekt om krigsoffren i Helsingfors.

Minnesutställningens adress är https://muistopaikat1918.hel.fi/sv/.

Virtualminnesmärket kan beskådas

  • i stadens centrumbibliotek Ode (Tölöviksgatan 4) vardagar kl. 8-22 och på veckoslut kl. 10-20
  • i Krigsmuseets Manege på Sveaborg (Stora Östersvartö 77) dagligen kl. 11-18.
DELA