Arbetsgruppen som planerar utvecklingen av Helsingfors stads servicekarta bekantade sig med tjänsten.

Helsingfors stad satsar på tjänsternas tillgänglighet

Helsingfors utvecklar en ny verksamhetsmodell där man vill förvandla kravet på tillgängliga tjänster från en skyldighet till stadens styrka. Den 23 september trädde en lag om tillhandahållande av digitala tjänster i kraft i Finland som baserar sig på EU:s tillgänglighetsdirektiv och ålägger myndigheter, såsom Helsingfors stad, att genomföra alla offentliga digitala tjänster på ett tillgängligt sätt.

Tillgänglighet betyder webbtjänster som är lättare att använda och i vilkas planering och genomförande man beaktat olika användargruppers behov i stor utsträckning. Man borde till exempel kunna använda webbtjänster också om användaren till exempel är blind eller har andra begränsningar beträffande användningen.

Tillgänglighet betyder bättre användbarhet för alla

Helsingfors stad har som mål att när man utvecklar tjänster ska de göras tillgängliga från första början. Då förbättras tjänstens användbarhet för oss alla oberoende av om vi har svårigheter till exempel med att använda tangentbord eller urskilja färger, och på det sättet blir tjänsten effektivare. På Helsingfors stad har man också lagt märke till att man uppnår den bästa tillgängligheten och användbarheten när tjänsten redan från första början görs tillgänglig i stället för att man senare försöker omvandla den till en tillgänglig tjänst. Att omvandla tjänster i efterskott är också ett dyrare och mindre effektivt sätt att uppfylla förpliktelserna.

”Tillgängliga tjänster är en positiv sak och något som vi alla har nytta av”, sammanfattar Mirjam Heikkinen, projektchef för Helsingfors tillgänglighetsmodell.

En gemensam verktygslåda är lösningen för att garantera tillgängligheten

Liksom andra serviceproducenter har också Helsingfors stad stött på utmaningen att tjänsternas ägare och utvecklare inte ännu känner till tillgänglighetskraven och de ändringar de förutsätter på tidigare verksamhetssätt tillräckligt bra. Därför har man å ena sidan försökt omvandla existerande tjänster så att de uppfyller tillgänglighetskraven, och å andra sidan har man producerat tjänster som utvecklats på basis av oklara krav. Resultatet blir ofta onödiga kostnader och oklarheter över ansvar mellan leverantörer och beställare.

För att förenhetliga tillgänglighetskraven har Helsingfors stad redan i samarbete med Siteimprove Oy:s tillgänglighetsexperter inlett ett utvecklingsprojekt där man skapar en heltäckande modell för tillgängligheten i stadens tjänster. Modellen kommer att fastställa hur tillgängligheten ska beaktas under tjänstens livscykel. Samtidigt skapar den verktyg och metoder för att säkerställa att tillgängligheten förverkligas i det praktiska arbetet.

Ur ett tekniskt perspektiv är det inte svårt att uppnå tillgänglighetskraven. Det förutsätts ändå att man kan beakta kraven redan då tjänsten håller på att utvecklas och att designerna och kodarna känner till de nya lösningarna som följer på kraven. I bästa fall kan tillgängligheten till och med bli en resurs i serviceutvecklingen då den förtydligar de egenskaper som krävs av webbtjänsterna.

Staden har redan goda erfarenheter av att använda tillgänglighetsmodellen

Helsingfors tillgänglighetsmodell har redan testats i utvecklingen av stadens egen servicekarta. Där har modellen gett utmärkta resultat. Det här är en viktig observation, eftersom Helsingfors har som mål att vara den bäst fungerande staden i världen. Det betyder att tillgängligheten borde omvandlas från en skyldighet till en styrka som hjälper oss att uppnå stadens digitaliseringsmål.

Helsingfors tillgänglighetsmodell kommer att tas i bruk bit för bit redan under utvecklingsfasen. Målet är att man ska kunna presentera modellen i sin helhet under våren 2021.

Ytterligare information:

Huvudstadsregionens servicekarta: http://servicekarta.hel.fi/
Bekanta dig med världens mest tillgängliga servicekarta-video (på finska).