Bild: N2 Albiino / Matti Pyykkö

Helsingfors stad vill aktivt stöda lockandet av företagare, företag och arbetstagare samt deras integrering i staden

Helsingfors vill vara en lockande och attraktiv stad för såväl internationella experter och deras familjer som personer som flyttar från andra delar av Finland. Helsingfors stad ska därmed ännu mer aktivt stöda lockandet av företagare, företag och arbetstagare och deras integrering i staden.

I enlighet med Helsingfors stadsstrategi tillhandahåller staden engelskspråkiga tjänster i växande omfattning och stöder integreringen av de utländska medarbetarnas makar och de internationella studerandena i regionens näringsliv. Samtidigt tryggar Helsingfors tillgången på kompetent arbetskraft genom att förnya rekryteringspraxisen, öka språkutbildningen och göra samarbetet med regionens högskolor och läroinrättningar tätare. Även möjligheten till engelskspråkiga studier ökas på alla utbildningsnivåer och tillgången på studieplatser säkerställs året runt.

För att säkerställa genomförandet av dessa mål godkände Helsingfors stadsstyrelses näringslivssektion vid sitt möte den 8 maj 2022 Helsingfors åtgärdsprogram för arbets-, utbildnings- och entreprenörskapsbaserad invandring. Programmet preciserar Helsingfors mål för lockandet av internationella experter och företag och deras integrering i regionen för 2022–2025. Dessutom utstakar programmet utvecklingsobjekt för stadens internationella expertverksamhet i olika skeden av servicestigen för experter, företagare och familjer som kommer utomlands. Stadens roll är också att vara en samlande kraft för olika aktörer och åtgärder i regionen.

”Att få experter, företag och investeringar till vår region är Helsingfors centrala framgångs- och livskraftsfaktor. Det är också en av stadens näringslivspolitiska tyngdpunkter. Åtgärdsprogrammet konkretiserar de medel med vilka internationella arbetstagare och företag som är väsentliga för stadens tillväxt i fortsättningen kan effektivare lockas till Helsingfors och även kan behållas i området”, konstaterar Helsingfors näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Åtgärdsprogrammet utvecklar Helsingfors som lockande boende-, arbets- och affärsverksamhetsmiljö

Det nya åtgärdsprogrammets målgrupper är internationella experter, företagare och nystartade företag samt investerare, som är intresserade av Helsingfors som arbets-, utbildnings, företags- och investeringsplats, samt deras familjemedlemmar som också flyttar till Helsingfors. I åtgärdsprogrammet förbinder sig staden till fem huvudmål:

För det första vill Helsingfors stärka stadens internationella välkändhet och rykte som potentiell hemstad för internationella experter, företagare och investerare. Det internationella ryktet spelar en betydande roll i att lockandet lyckas i den alltmer hårdare internationella konkurrensen om bästa experter. Helsingfors mål är att före 2025 nå topp 10 i jämförelsen Global Talent Competitiveness Index som mäter städernas attraktions- och hållkraft.

För det andra satsar staden på lockandet av internationella experter och företag. Helsingfors vill vara en partner för företag och arbetsgivare samt aktivt locka i synnerhet internationella experter som jobbar inom branscher som har brist på arbetskraft och företag och investerare från olika branscher. Målet är att den totala volymen på arbets- och entreprenörsbaserad invandring åtminstone fördubblas från nuläget före 2030. Detta tryggar även tillgången på kompetent arbetskraft i enlighet med stadsstrategin.

För det tredje ökar staden stöd till integreringen av internationella experter och företag. När internationella experter, som är intresserade av att etablera sig i Helsingfors, och deras familjemedlemmar integrerar sig snabbare och smidigare i regionen främjar det också att allt fler experter stannar permanent i Helsingfors. Stadens mål är att de centrala rådgivnings- och myndighetstjänsterna i framtiden fås på ett besök under ett och samma tak. Dessutom får utländska företagare och nystartade företag som är intresserade av att etablera sig i Helsingfors personlig softlandingservice med responstid på högst 14 dygn. Staden utvecklar åtgärder som riktar sig till att underlätta invandrings- och placeringsprocesser i samarbete med staten och andra samarbetspartner.

För det fjärde vill man öka antalet Helsingfors stads engelskspråkiga tjänster och kommunikation samt förbättra kundorienteringen. Syftet är att den engelskspråkiga ärendehanteringen vid stadens tjänster i stor utsträckning möjliggörs före 2025 och att de kundgränssnitt som centralt förknippas med lockandet av internationella experter och företagare också finns tillgängliga på engelska. Samtidigt vill staden säkerställa att tillräckligt med engelskspråkiga dagvårds- och skolplatser finns tillgängliga året runt. Antalet engelskspråkiga skolplatser har redan under de senaste åren ökat avsevärt, men efterfrågan på dem är fortfarande större än tillgången.

För det femte fäster staden uppmärksamhet på den egna arbetsgivarpolitiken. Målet är att andelen av arbetstagare med främmande språk av stadens personal före 2025 ökar till nivån som motsvarar andelen av personer med främmande språk av befolkningen. Detta innebär en andel på cirka 17 procent. Åtgärder riktas också till stadens chefer vars kunskaper stärks i synnerhet vad gäller ledningen av mångfaldiga arbetsgemenskaper och stödet till arbetsgemenskapernas inklusivitet.

”En stor expertgrupp från kommun- och statsförvaltningens organisationer, högskolor och forskningsinstitut, uppstartsgemenskapen, intressebevaknings- och näringslivsorganisationer samt företag som verkar i regionen har deltagit i beredningen av åtgärdsprogrammet Staden vill också vidta åtgärderna tillsammans med regionens aktörnätverk”, sammanfattar Helsingfors stads ledande expert Elina Nurmi.