För Helsingfors stad är det mycket viktigt att ha ett livfullt och attraktivt centrum. (Ioannis Koulousis)

Helsingfors stad vill göra centrumet attraktivare och förbättra verksamhetsförutsättningarna för företag som är verksamma i centrum

För Helsingfors stad är det mycket viktigt att ha ett livfullt och attraktivt centrum. Helsingfors nya stadsstrategi har därför ett antal uppställda målsättningar som gäller utvecklingen av stadskärnan. Dessa är bland annat att lansera ett livskraftsprojekt för centrum, effektivisera trafiken samt utveckla centrumets attraktionskraft. Dessutom framhävs konstens och kulturens roll vid skapandet av stadens upplevelserikedom, särskilt i centrum där många evenemang äger rum.

Livskraften i Helsingfors stadskärna har lidit mer av restriktionerna på grund av coronapandemin än de andra stadsdelarna: avsaknaden av anställda och turister samt omfattande restriktioner för flera sektorer har åtminstone tillfälligt försvagat verksamhetsförutsättningarna för flera företag verksamma i stadskärnan. I synnerhet har antalet butiker för kläder och accessoarer minskat i stadskärnan redan före coronapandemin. En utökad e-handel och köpcentra som har färdigställts utanför stadskärnan har ytterligare ökat konkurrensen inom handeln.

”Helsingfors stads målsättning är att i samarbete med centrumets andra aktörer göra stadskärnan attraktivare, öka antalet besökare i stadskärnan samt öka besökarnas och kundernas iver att sköta sina ärenden i och njuta av Helsingfors centrum”, konstaterar Marja-Leena Rinkineva, näringslivsdirektör.

Helsingfors stads målsättning är att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för handelssektorn samt möjliggöra en förnyelse av sektorn. Aktörerna inom handelssektorn anser verksamhetsförutsättningarna i centrum, såsom hyresnivåer och utvecklingen av kundflöden, vara en utmaning. Å andra sidan har stadskärnorna alltid avvikit till sin fördel med sin unikhet och attraktionskraft, och den kommer inte att försvinna på ett ögonblick från Helsingfors stadskärna.

”Återställandet av livskraften i Helsingfors stadskärna kräver åtgärder som är snabba och som sträcker sig långt in i framtiden för att förhindra att centrumet förtvinar och för att säkerställa att nya arbetsplatser skapas särskilt inom handel, service och turism. Det är mycket positivt att Helsingfors stad förbättrar stadskärnans attraktionskraft i tätt samarbete med företagen. Den nya stadsstrategin ger utmärkta ramar för att göra Helsingfors till en internationellt intressant tillväxtmotor som lockar företag och experter, där en livfull stadskärna är en väsentlig framgångsfaktor", konstaterar Markku Lehtinen, direktör för Helsingforsregionens handelskammare.                       

Den nya samarbetsgruppen som består av Helsingfors stad och näringslivet stödjer stärkandet av livskraften i stadskärnan

Helsingfors stad har tillsammans med representanter för stadens näringsliv bildat en gemensam arbetsgrupp Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöryhmä ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi (Helsingfors stads och näringslivets samarbetsgrupp för att stärka livskraften i stadskärnan) (HELY-gruppen). Arbetsgruppen har inrättats för hela mandatperioden 2021–2025.

Helsingfors stads målsättning är att bevara stadskärnan som det mångsidigaste arbets-, service- och fritidscentret och att den ska vara tillgänglig för alla året runt. För detta intensifierar staden sitt samarbete med de olika aktörerna i stadskärnan. Samtidigt vill Helsingfors garantera att centrum är lättillgängligt med alla transportmedel under alla årstider.

Arbetsgruppen HELY:s målsättning är att samtidigt leta efter både snabba åtgärder och långsiktiga utvecklingsåtgärder för att liva upp centrum. Arbetsgruppen skapar gemensamma målsättningar, utifrån vilka stadskärnan utvecklas i framtiden. Dessutom kartlägger gruppen viktiga utvecklingsbehov för att stärka regionens livskraft och främjar genomförandet av riktlinjerna för stadskärnan som har fastställts i stadsstrategin 2021–2025 och i de mål som näringspolitiken ställt upp för markanvändningen i det så kallade ELMA-programmet. Samtidigt är gruppens målsättning att upprätta en åtgärdsplan för snabba insatser under de närmaste åren och för långsiktiga utvecklingsåtgärder för att stärka livskraften i stadskärnan. Målsättningen innebär också att identifiera och främja snabba försök som kontinuerligt används för att utveckla funktioner och trivsamhet i stadskärnan.

Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stads näringslivsdirektör, är ordförande för arbetsgruppen HELY. Arbetsgruppen ska på ett så övergripande sätt som möjligt företräda de funktioner och aktörer som är väsentliga för stadskärnans livskraft, särskilt verksamheten inom handeln, kulturen och fritiden, trafiken samt inkvarterings- och restaurangsektorn. Viktiga aktörer är förutom staden också näringslivsorganisationer och fastighetsägare som verkar i området, Helsingfors Hamn och Helsingfors universitet.

Nyhets bild: Ioannis Koulousis