Helsingfors stadsstyrelse föreslår flera ändringar i stadens förvaltningsstadga – också tre detaljplaneändringar går vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen beslutade föreslå ett flertal ändringar i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad med anknytning till sektorerna och stadskansliet.

I den ändring av förvaltningsstadgan som gäller kultur- och fritidssektorn föreslås kultur- och fritidsnämndens befogenheter bli ändrade så att den tid för vilken nämnden får utarrendera markområden i dess besittning förlängs från nuvarande tio till tjugo år.

Ändringsförslaget i fråga om stadsmiljösektorn gäller fördelningen av befogenheterna mellan stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion och tjänsteinnehavarna inom byggnadstillsynsservicen: ändringsförslaget innebär att en del av de tillståndsbeslut som nu fattas av tjänsteinnehavare överförs på miljö- och tillståndssektionen, medan en del av de beslut om bygglov som nu fattas av sektionen överförs på tjänsteinnehavare. För stadsmiljösektorns del föreslås dessutom ändringar i förvaltningsstadgan som har karaktären av preciseringar och tekniska uppdateringar.

När det gäller fostrans- och utbildningssektorn föreslås det att befogenheterna att besluta om verksamhetsställen i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever ska överföras från direktören för småbarnspedagogik till direktören för grundläggande utbildning.

Social- och hälsovårdssektorns ändringsförslag gäller befogenheterna att besluta om att ta ut avgifter för hälsovårdstjänster i enlighet med de grunder och allmänna anvisningar som fastställts av nämnden.

Stadskansliets ändringsförslag gäller näringslivsavdelningens uppgifter, till vilka främjande av turism läggs till. I personaldirektörens befogenheter föreslås dessutom ett tillägg om befogenheter att ge anvisningar i ärenden som gäller personaladministration.

Ändringen av förvaltningsstadgan går vidare för behandling i stadsfullmäktige.

Detaljplaneändringar för Böle, Åggelby och Skatudden till fullmäktige

Stadsstyrelsen godkände tre detaljplaneändringar som härefter tas upp i stadsfullmäktige.

Detaljplaneändringen för Skatudden gäller strandområdet framför Tull- och Packhuset, där detaljplanen medger en affärs- och kontorsbyggnad i fyra våningar, som i huvudsak byggs i trä. I Åggelby ändras detaljplanen för ett område vid gränsen mellan Baggböle och Åggelby, intill Mickelsvägen. Detaljplaneändringen för Böle gäller kontorshustomterna vid Radiogatan 15 och 20 i västra Ilmala. Detaljplanelösningen gör det möjligt att omdisponera tomterna för flervåningshus och att förlägga ett daghem till området.

Alla tre detaljplaneändringar går vidare för behandling i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen gav dessutom Helsingfors tingsrätt ett utlåtande om antalet nämndemän. Stadsstyrelsen ansåg det vara motiverat att minska antalet nämndemän med ungefär 50: det skulle innebära att antalet nämndemän under den kommande fullmäktigeperioden blir högst 220–230.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.