Helsingfors stadsstyrelse godkände budgeten för 2020

Helsingfors stadsstyrelse godkände på sitt sammanträde 21.10.2019 förslaget till budget för år 2020 och förslaget till ekonomiplan för åren 2020–2022.

Det godkända förslaget grundar sig på det överenskomna förhandlingsresultatet i budgetförhandlingarna mellan de i stadsstyrelsen representerade fullmäktigegrupperna. I borgmästarens budgetförslag har 39,5 miljoner euro lagts till driftsekonomin till sektorernas disposition.

Förhandlingsresultatet finns på stadsstyrelsens föredragningslista.

Budgetförslaget för år 2020 och kommunalskattesatsen och fastighetsskattesatsen behandlas i stadsfullmäktige 13.11 och 27.11.2019.

Stadsfullmäktige behandlade stadsbornas initiativ

Under perioden 1.1–30.6.2019 antecknades tre initiativ inlämnade av kommuninvånare. De inlämnade initiativen och svaren som getts med anledning av dem finns på föredragningslistan. Två av initiativen gäller stadsmiljösektorn och de har besvarats med en skrivelse av biträdande borgmästaren. I ett initiativ föreslås ett HLBTQ-kvartershus för könsminoriteter och sexuella minoriteter till Helsingfors och det har besvarats med en skrivelse av chefen för delaktighets- och rådgivningsenheten.

Stadsstyrelsens alla beslut som fattades på sammanträdet 21.10.2019 kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.