Helsingfors stadsstyrelse godkände principbeslut om vårdreformen

Helsingfors stadsstyrelse godkände på sammanträdet 14 september principbeslutet om ett utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap.

Enligt utlåtandet handlar inrättandet av vårdlandskap om en övergripande systemändring, som har betydande och svårförutsägbara konsekvenser och effekter för kommunerna och Helsingfors stad.

Även om den föreslagna separata lösningen för Nyland kan anses vara positiv och minskar riskerna med reformen jämfört med de tidigare förslagen, innebär den risker särskilt i samband med dess finansieringssystem.

Enligt Helsingfors stads åsikt är den ändrade finansieringsmodellen för baskommuner den största förändringen och det största problemet. Detta leder till att städernas intäkter och incentiv för att driva den egna näringspolitiken framåt och bygga upp en globalt konkurrenskraftig stad märkbart riskerar att försvagas. Den föreslagna vårdfinansieringen för Helsingfors är oskäligt knapphändig och beaktar inte de mångsidiga och omfattande hälso- och sociala problem som förekommer i ett metropolområde. Staden anser därför att det är nödvändigt att kriterierna för att fastställa vårdlandskapets finansiering och dess viktning granskas och ändras i den fortsatta beredningen.

Staden påpekar i utlåtandet att vårdreformen orsakar en exceptionell osäkerhet i kommunernas ekonomi under de kommande åren, vilket accentueras av den pågående covid-pandemin. Staden anser därför att det är beklagligt att denna historiskt stora förvaltningsreform ska föras vidare till beslutsfattande medan den oerhörda kris inom ekonomin samt social- och hälsovården som coronaviruset orsakat fortfarande råder.

Stadsstyrelsen godkände utlåtandet kompletterat med ett motförslag, i vilket man tog ställning till överföringen av uppgifterna för elevvårdens skolkuratorer och skolpsykologer. Enligt motförslaget ställer sig staden negativt till en överföring av kurators- och psykologuppgifter inom elevvården till vårdlandskapen, i Helsingfors till social- och hälsovårdssektorn.

Ärendet går härefter vidare till behandling i stadsfullmäktige som ett principbeslut, 23 september. Efter detta överlämnar staden sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet i enlighet med fullmäktiges principbeslut.

Stadsstyrelsen godkände utlåtandet om samkommunen HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för 2021–2023

Stadsstyrelsen anser att samkommunen HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för 2021–2023 ska understödas. Visioner och strategiska tyngdpunkter bildar enligt strategiplanen 2018–2021 en god grund för HRT. De strategiska målsättningarna ska stödjas, och de främjar målsättningarna för en utveckling av Helsingfors stad och regionen genom att föra samman kollektivtrafiken med den övergripande utvecklingen.

Utlåtandet godkändes kompletterat med fem motförslag. I motförslagen tog man ställning till bl.a. de metoder med vilka man ska stabilisera kollektivtrafikens ekonomi som lidit av pandemin, höjning av kontrollavgiften, avgiftsfrihet för dem som har barnvagn samt införandet av biljett för en zon.

Alla godkända motförslag och röstningar ingår i beslutsmeddelandet.

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet för citylogistik godkändes

Stadsstyrelsen godkände det uppdaterade åtgärdsprogrammet för Helsingfors citylogistik. Syftet med att utveckla citylogistiken är att förbättra kostnadseffektiviteten och miljöhänsyn samt att minimera verksamhetens olägenheter.

Åtgärdsprogrammet för citylogistik har uppdaterats med tanke på citylogistikens allmänna utveckling, såsom de möjligheter för transport som lätt logistik, digitalisering och smart trafik erbjuder, de allt mer accentuerade miljöfrågorna samt de begränsade utrymmena för logistisk verksamhet i Helsingfors innerstad.

I det uppdaterade åtgärdsprogrammet poängteras bl.a. att det ska vara lättare att stanna för leverans, utveckling av den underjordiska distributionen genom att främja användningen av servicetunnlarna i centrum och miljövänliga distributionslösningar samt ett informationssystem för att underlätta distributionen.

Åtgärdsprogrammet för citylogistik stöder Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 enligt vilken staden aktivt utvecklar förutsättningarna för affärslivets logistik.

Stadsstyrelsen behandlade ytterligare flera ledamöters motioner och godkände bl.a. arrendeprinciperna för Tennispalatsets tomt och tillägg av en köpoption i arrendeavtalet.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan för beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet finns att läsa tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.