Chilldren playing. Photo Helsinki Marketing, Maija Astikainen.

Helsingfors utvärderar igen uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål

FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utvecklingen. Denna handlingsplan Agenda 2030 syftar på att nå en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas jämlikt.

En stor del av det verkliga uppfyllandet av hållbarhetsmålen sker på lokal nivå. Städerna spelar en stor roll i arbetet för attmålen ska kunna nås. Det är just i städerna som hållbarhetsmålen går från agenda till handling. Helsingfors har förbundit sig till Agenda 2030-målen (SDG) och har därför inlett en rapport om hållbar utveckling på stadsnivå som redan är den andra i ordningen. Nu är avsikten att i rapporten granska SDG-målen i större omfattning än i den föregående rapporten.

I rapporten, som kommer at bli färdig i maj 2021, betonas konkreta gärningar och strävar man efter att också identifiera teman som behöver utvecklas och som särskilt lyfts fram på grund av coronaviruspandemin. Målet är att staden ska kunna återhämta sig från krisen på ett hållbart sätt.

I rapporteringsarbetet deltar stadens alla sektorer och även en del av stadskoncernens affärsverk. Man vill också att stadsborna och stadens intressentgrupper ska bli delaktiga i granskningen av den hållbara utvecklingen.

Syftet är att rapporteringsprocessen och rapporten om hållbar utveckling också ska vara till nytta för beredningen av följande mandatperiods stadsstrategi samt kommande projekt och program.

”Som andra stad i världen har Helsingfors förbundit sig till modellen för lokal rapportering om målen för hållbar utveckling som skapats av New Yorks stad. Från och med 2018 har vi tillsammans med New Yorks stad och våra övriga partner strävat efter att främja ett brett ibruktagande av rapporten i hela världen, och fler än 200 städer i världens alla hörn har redan gått med. Den här helheten handlar inte endast om att producera en rapport, utan om att uppnå målen för Agenda 2030 och om städernas roll i att bygga en bättre värld. Den frivilliga lokala rapporten om verkställande är vårt gemensamma språk i det här arbetet”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Helsingfors första rapport om hållbar utveckling Från agenda till handling – uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål i Helsingfors 2019 publicerades i juni 2019 och överlämnades till FN i juli 2019.

Läs mera: 

Signals from Helsinki – Hållbara lösningar  

Helsingfors första rapport om hållbar utveckling: Från agenda till handling – uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål i Helsingfors 2019 PDF