Alexandersgatan

Helsingforsbor upplever sin hemstad fortfarande trygg

Helsingforsbornas upplevelse av tryggheten i det egna bostadsområdet är fortfarande på hög nivå. I den nyaste trygghetsundersökningen av Helsingfors stad och polis upplever 92 procent av alla som svarade att det egna bostadsområdet i allmänhet är en trygg plats.  

I undersökningen frågade man också hur tryggt det egna bostadsområdet upplevs sent på kvällen. Sammanlagt 76 procent av de som svarade upplever det egna bostadsområdet tryggt även sent på veckoslutskvällarna. Förra undersökningsomgången 2018 upplevde lite fler, cirka 80 procent av de som svarade, att deras eget bostadsområde även sent på veckoslutskvällarna är tryggt. 

– Helsingfors vill vara en stad där alla kan leva ett tryggt och trivsamt liv. I stadsstrategin fäster vi uppmärksamhet på bevarandet och utvecklingen av stadsdelarnas säregenhet genom att höra invånarna. Den gjorda trygghetsenkäten erbjuder för oss värdefull information till stöd för våra mål, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Skillnad i upplevd trygghet hos kvinnor och män 

Helsingfors stadskärna upplevdes i den nyaste trygghetsundersökningen mindre trygg än 2018. Nu tyckte lite mer än hälften av dem som svarade, 54 procent, att stadskärnan är trygg sent på veckoslutskvällarna. Förra undersökningsomgången tyckte 64 procent detta.  

Skillnaden kan förklaras med att det nyaste enkätmaterialet har samlats in under coronapandemin då stadskärnan även annars har undvikits mer än normalt på grund av det varierande sjukdomsläget. 

Även om helhetsbilden för stadsbornas upplevda trygghet är positiv är kvinnors och mäns upplevelser av tryggheten i det egna bostadsområdet fortfarande mycket olika. Upp till 85 procent av männen ansåg att sitt bostadsområde är tryggt sent på veckoslutskvällarna, medan bara 67 procent av kvinnorna var av samma åsikt. Däremot tyckte endast sju procent av männen att det egna bostadsområdet är otryggt under dessa tider. Av kvinnorna ansåg 18 procent detsamma. Även då man går i Helsingfors stadskärna på veckoslutskvällarna upplevde männen sig  tryggare än kvinnorna. 

Helsingfors trygghetsundersökning utreder stadsbornas upplevelser av trygghet 

Helsingfors trygghetsundersökning utreder var tredje år stadsbornas upplevda trygghet till exempel i det egna bostadsområdet eller i stadskärnan. Materialet och analyserna om det koncentrerar sig på stadsbornas vardag och konkreta saker i synnerhet i det egna bostadsområdet som olika internationella situationer antagligen inte påverkar på ett betydligt sätt. Trygghetssundersökningen har gjorts i nästan samma form redan i cirka tjugo år.  

Det nyaste forskningsmaterialet samlades in i slutet av 2021 innan Ryssland attackerade Ukraina, så resultaten visar inte krigets eventuella effekter på stadsbornas upplevda trygghet. Undersökningens målgrupp var 15–79-åriga personer i Helsingfors. Frågeformuläret skickades till 7 818 personer varav 3 980 svarade på det. Undersökningen genomfördes av Helsingfors stad och Helsingfors polis.  

Den nu publicerade analysen är en del av undersökningsserien vars undersökningsartikel publiceras i tidskriften Kvartti. 

Av trygghetsundersökningens nyaste material produceras preciserande analyser under våren och sommaren.  

Mer information: 

Trygghetsundersökning

Kvartti webbtidsgrift (på finska)