Huvudstadsregionens samordningsgrupp  i Helsingfors stadshuset.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har dragit upp riktlinjer om att de gällande begränsningarna och rekommendationerna ska förbli i kraft i regionen

Under sitt möte 5.1.2021 drog koordinationsgruppen upp riktlinjer för att de gällande begränsningarna och rekommendationerna ska förbli i kraft fram till 31.1.2021. Syftet med att förlänga giltighetstiden är att förebygga spridningen av epidemin och den nya virusvarianten samt hotet av att social- och hälsovården överbelastas. Vid behov förlängs de tidsbestämda rekommendationernas och begränsningarnas giltighet ytterligare efter det nya slutdatumet.

I huvudstadsregionen följer man dagligen med de gällande begränsningarnas och rekommendationernas inverkan på epidemiläget. För tillfället är det dock ännu svårt att på ett tillförlitligt sätt bedöma julens och årsskiftets inverkan på epidemilägets utveckling.

De gällande begränsningarna och rekommendationerna som koordinationsgruppen för corona ursprungligen fastställde 26.11.2020 är i kraft fram till 10.1.2021. Nu har dessa begränsningar och rekommendationer förlängts fram till 31.1.2021. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av helhetsbedömning.

Begränsningarna som gäller barns och ungas hobbyverksamhet och abiturienternas förberedelser inför studentskrivningarna kommer dock att utvärderas på nytt redan under koordinationsgruppens möte 14.1.2021 på basis av epidemilägets utveckling, den nya virusvariantens spridning samt statsrådets eventuella nya riktlinjer.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.


Begränsningarna och rekommendationerna som koordinationsgruppen fastställde 26.11.2020 och som gäller fram till 31.1.2021.

Hobbyverksamhet

Alla kommuners organiserade hobbyverksamhet inomhus avbryts (inklusive grundläggande konstundervisning) och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda avbryts även utomhus.

Alla idrottsturer för personer över 20 år på utomhusplaner har annullerats. Hobbyverksamheten för personer under 20 år fortsätter utomhus på redan beviljade turer. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Nya turer beviljas inte.

Kommunernas utomhusplaner får användas av kommuninvånarna när de inte används för barns och ungas hobbyverksamhet. Man har ökat övervakning samt ungdomsledarnas närvaro på utomhusplanerna. Omklädningshytter och servicebyggnader hålls stängda.

Skolgymnastiken utövas utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler.

Tränings- och tävlingsmöjligheter för tävlings- och toppidrottare säkerställs för proffsidrott som grundar sig på serielicensavtal eller idrottsavtal (enligt undervisnings- och kulturministeriets definition) för landslagsverksamhet, Olympiska kommitténs stödidrottare och undervisnings- och kulturministeriets stipendiatidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska följa samma begränsningar.

Begränsningarna gäller 30.11.2020–31.1.2021.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 10 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från 21.9.2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 10 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna gäller 11.1–31.1.2021. Beslutet om att fortsätta med begränsningarna i regionen fattades 5.1.2021 av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Att ordna privata tillställningar

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata möten eller familjesammankomster. I begravningar eller minnesstunder rekommenderas fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen gäller 30.11.2020–31.12.2021.

Offentliga utrymmen

Alla för allmänheten öppna kundlokaler är fortfarande stängda. Det gäller till exempel städernas alla lokaler för inomhusidrott, kulturhus, museer och ungdomslokaler. Verksamheten i arbetarinstituten har avbrutits. Högholmens djurpark är också stängd.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Också exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett sätt som är hälsosäkert.

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska stänga motsvarande idrotts- och fritidslokaler.

Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster:
• Material får hämtas från reserveringshyllan samt avgränsade urvals- och temahyllor vid automaterna.
• Nödvändiga, snabba besök vid kunddatorerna.
• Den primära serviceformen är förhandsreservering och självbetjäning vid automat.
• Vid behov går det att få handledning och rådgivning vid betjäningsdisken.
• Ansiktsmask måste användas när man uträttar ärenden i biblioteket såvida hälsoskäl inte hindrar användningen av mask.

Begränsningarna gäller 30.11.2020–31.1.2021.

Undervisning på andra stadiet

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter) fortsätter med distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till studerande i specialundervisningen och med funktionsnedsättning samt för studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Distansundervisningen började när den nya bedömningsperioden inleddes 3.12.2020 och fortsätter fram till 31.1.2021.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Foto: Heikki Nummi

Läs mera: