Helsinki Cup.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona fattade beslut om att stegvis öppna tjänster från och med 17.5.2021

Under sitt möte på tisdagen den 11 maj 2021 beslutade huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att epidemilägets utveckling gör det möjligt att stegvis och begränsat öppna vissa tjänster i regionen från och med den 17 maj 2021. I sina riktlinjer verkställer koordineringsgruppen principen barn och unga först. Dessutom öppnas verksamhet utomhus före verksamheten inomhus, och det fästs särskild uppmärksamhet vid funktionshindrade och äldre personers ställning. Koordineringsgruppen baserar sina riktlinjer på en epidemiologisk utvärdering och helhetsbedömning över hur coronaläget utvecklas.

Tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för barn och unga möjliggörs begränsat från och med den 17 maj 2021 för 2001 födda och yngre. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas. Tävlingspubliken omfattas av regionförvaltningsverkets beslut om deltagarantal i offentliga tillställningar.

Förutom dagsläger möjliggörs också nattlägerverksamhet för barn och unga begränsat från och med den 17 maj 2021. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas.

Simhallar öppnas begränsat för 1955 födda och äldre från och med den 17 maj 2021. I verksamheten följs gällande myndighetsanvisningar samt de åtgärder som förutsätts i paragraf 58 c och d i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vuxnas hobbyverksamhet utomhus möjliggörs begränsat från och med den 17 maj 2021. På områden som drivs av städerna krävs att man följer särskilda hälsosäkerhetsanvisningar, vilket bland annat förutsätter att arrangören har en hälsosäkerhetsplan. Koordineringsgruppen rekommenderar att alla aktörer följer samma anvisningar.

Det rekommenderas att privata tillställningar begränsas till högst sex personer tills vidare. Den tidigare rekommendationen var att inga privata tillställningar skulle ordnas alls.

Gymnasiernas studentdimissioner ordnas på plats för abiturienterna, men inga gäster släpps in till dimissionen, utan tillställningarna streamas så att man kan titta på dem hemma. Dimissionerna ordnas med hänsyn till närundervisningens hälsosäkerhetsprinciper. Det maximala antalet abiturienter som deltar i dimissionen på en gång beror på lokalens storlek. Det lönar sig att i första hand ordna examensfester som ordnas hemma eller i andra privata lokaler under våren och sommaren utomhus, samt att beakta gällande rekommendationer om deltagarantal för privata tillställningar och andra anvisningar om att ordna trygga evenemang.

Koordineringsgruppen bereder vidare sin plan om att avveckla begränsningarna i huvudstadsregionen och drar upp nödvändiga linjer på sina kommande möten. Under nästa veckas möte behandlas i synnerhet bibliotekens och museernas situation. Förutsättningen för att begränsningar kan avvecklas är att epidemiläget i regionen fortsätter att utvecklas till det bättre.

Koordineringsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer som huvudsakligen är i kraft tills vidare

Begränsningarna och rekommendationerna som tidigare fastställts av koordineringsgruppen gäller i huvudsak tills vidare. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.

Möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt att undvika kontakt kan kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller fram till den 31 maj 2021. Beslutet om begränsningen fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 6 deltagare bör ordnas och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna gäller fram till den 31 maj 2021. Beslutet om begränsningen fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Att ordna privata tillställningar

Det rekommenderas att privata tillställningar begränsas till högst sex personer.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Offentliga utrymmen

För allmänheten öppna kundlokaler, förutom ledd hobbyverksamhet och ungdomslokaler för barn och unga som är födda 2001 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda. En del av simhallarna är öppna för personer med specialbadkort, och från och med den 17 maj 2021 också för personer födda 1955 och äldre. Biblioteken erbjuder begränsad service. Till exempel städernas alla kulturhus, museer och utställningslokaler hålls stängda. Närundervisningen i arbetarinstituten har avbrutits.

Begränsningarna gäller tills vidare.

Hobbyverksamhet

I inomhus- och utomhuslokaler som drivs av städerna kan man ordna ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre.

Vuxnas hobbyverksamhet utomhus möjliggörs begränsat från och med den 17 maj 2021.
I lokaler och på områden som drivs av städerna krävs att man följer särskilda hälsosäkerhetsanvisningar, vilket bl.a. förutsätter att arrangören har en hälsosäkerhetsplan. Koordineringsgruppen rekommenderar att alla aktörer följer samma anvisningar.

Begränsningarna gäller tills vidare.

Distansarbete

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Användning av ansiktsmask

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.
Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgrupp.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset

Foto: Aiko Lohtander