Helsingfors.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar att stängningen av lokaler, kravet på faktisk distans och begränsningen om offentliga tillställningar fortsätter

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar att Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattar beslut om att förlänga de i regionen gällande begränsningarna enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar fram till och med den 28 mars 2021 och att förlänga begränsningarna enligt paragraf 58 d med en månad. Paragraf 58 g gäller stängning av offentliga och privata lokaler i regionen och paragraf 58 d gäller kravet om möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen.

Dessutom rekommenderar koordinationsgruppen att Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattar beslut om att förlänga de i regionen gällande begränsningarna om ordnande av offentliga tillställningar med en månad.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar separat om besluten och tillhörande detaljer.

Koordinationsgruppen för corona är orolig över spridningen av epidemin i regionen och anser det vara motiverat att förlänga begränsningarna och rekommendationerna.

Koordinationsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer som huvudsakligen gäller till slutet av mars

De gällande begränsningarna och rekommendationerna fastställda av koordinationsgruppen för corona beträffande privata tillställningar, användningen av offentliga lokaler och distansarbete gäller fram till den 31 mars 2021. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Stängning av offentliga och privata lokaler, temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar

Stängning av lokaler i regionen har förordnats i enlighet med paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet om stängning av lokalerna gäller i stor utsträckning följande slags lokaler inom såväl den offentliga som den privata sektorn:

  • inomhuslokaler som används för lagidrott, gruppträning, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion, samt gym och andra motsvarande inomhuslokaler
  • allmänna bastur och simhallar, utomhusbassänger, bassängutrymmen i badinrättningar samt omklädningsutrymmen i direkt anslutning till dessa
  • dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna uppehållsutrymmen i köpcentrum, förutom detaljhandelns butikslokaler och utrymmen som används för att erbjuda tjänster samt passager till dessa.

Det är dock möjligt att använda inomhusutrymmen, om antalet kunder eller deltagare samtidigt uppgår till högst tio. Motsvarande antal kunder är femtio i utomhusutrymmen. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena till högst det antal personer som anges ovan, måste utrymmena stängas. Vid användningen av utrymmena ska man alltid iaktta de nya skyldigheterna gällande hälsosäkra arrangemang och handledning av kunder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Om man inte har möjlighet att sörja för hälsosäkerheten, kan utrymmet inte användas.

Dessutom kan lokaler som förordnats att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte utövande av professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Begränsningen är i kraft 25.2–14.3.2021. Beslut om att förlänga begränsningen fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt at undvika kontakt, kan kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen är i kraft 25.2–14.3.2021. Beslut om att förlänga begränsningen fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 6 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna är i kraft 22.2–14.3.2021. Beslut om att förlänga begränsningen fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av privata tillställningar

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att man inte ordnar några andra privata möten eller familjesammankomster alls. För begravningar eller minnesstunder rekommenderas fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen gäller fram till den 31 mars 2021.

Offentliga utrymmen

Alla för allmänheten öppna kundlokaler, förutom ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda i mars. Det gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Närundervisningen vid arbetarinstituten har avbrutits. Instituten övergick till distansundervisning i november.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Även exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett hälsosäkert sätt. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler på motsvarande sätt.

Begränsningarna och rekommendationerna gäller fram till den 31 mars 2021.

Hobbyverksamhet

I inomhus- och utomhusutrymmen som drivs av städerna kan det endast ordnas ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt.

Begränsningen gäller fram till den 31 mars 2021.

Undervisning på högstadiet

Högstadieskolorna övergick till distansundervisning måndagen den 8 mars 2021. Distansundervisningen fortsätter till den 28 mars 2021. Beslutet gäller även elever i tionde klass.

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas även i fortsättningen. Skollokalerna som stängs kan användas för exempelvis elever som får särskilt stöd, har förlängd läroplikt eller deltar i förberedande undervisning samt för annan nödvändig närundervisning.

Begränsningen är i kraft 8.3–28.3.2021.

Undervisning på andra stadiet

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter) fortsätter med distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till studerande inom specialundervisningen och med funktionsnedsättningar samt för studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Begränsningen är i kraft 3.12.2020–28.3.2021

Distansarbete

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut.

Rekommendationen gäller fram till den 31 mars 2021.

Användning av ansiktsmask

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.
Rekommendationen gäller tills vidare.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Läs mer:

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona
THL: Aktuellt om coronaviruset
Helsinki-kanava

Foto: Kimmo Brandt