Abiturienter.

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset diskuterade abiturienternas förberedelse inför studentskrivningarna och barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet

Samordningsgruppen för coronaviruset slog fast vid sitt möte 14.1.2021 att de begränsningar och rekommendationer som gäller barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet än så länge fortsätter. Helsingfors, Esbo och Vanda bestämde dessutom att abiturienterna får möjlighet att i närundervisning förbereda sig för studentskrivningarna. I huvudstadsregionen har abiturienterna synnerligen länge varit hänvisade till distansundervisning.

Närundervisning för abiturienter

De gällande begränsningarna och rekommendationerna inom undervisningen mildras inte. Helsingfors, Esbo och Vanda drog ändå upp som riktlinje att alla abiturienter med hänsyn till likabehandling erbjuds möjlighet till närundervisning från 18.1.2021 till utgången av period tre. Att öva sig exempelvis i användningen av Abitti-systemet, som utnyttjas i studentskrivningarna, är möjligt bara i läroanstaltens lokaler. Eftersom studentskrivningarna har fått större tyngd är det ytterst viktigt att beakta abiturienternas situation och likabehandlingen på riksnivå.

I perioden ingår en bedömningsvecka, som beroende på stad eller gymnasium infaller under tiden 28.1–5.2.2021 och pågår i ungefär sju vardagar alltefter gymnasium. Abiturienterna får möjlighet att delta också i undervisningen under bedömningsveckan i form av närundervisning.

Närundervisningen är inte obligatorisk för abiturienterna, utan de kan själva välja mellan distans- och närundervisning. Lektionerna ordnas som hybridundervisning, så att en del av abiturienterna får närundervisning i klassrummet och en del får distansundervisning genom nätuppkoppling.

För abiturienterna rekommenderas en frivillig karantän på två veckor före studentskrivningarna. De abiturienter som ännu saknar kursprestationer eller behöver nödvändig närundervisning övergår till distansundervisning senast 1.3.2021. Då är det möjligt för dem att med en frivillig karantän säkerställa att de kan delta i studentskrivningarna, som börjar 16.3.2021.

En trygg närundervisning i gymnasierna styrs bl.a. av följande principer:

  • De allmänna hygienanvisningarna följs.
  • Munskydd används.
  • Måltiderna ordnas i turer med beaktande av säkerhetsavstånd och de allmänna hygienanvisningarna. De som deltar i närundervisningen äter vid andra tider än de som kommer från distansundervisningen för att äta vid läroanstalten.
  • Alla skollokaler utnyttjas, så att det bättre går att hålla säkerhetsavstånd.
  • Enligt rektorns anvisningar sprids rasttiderna ut, och att komma till skolan och gå hem sker också vid olika tidpunkter.

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas alltjämt på andra stadiet. På detta sätt äventyras inte studierna och examina för de studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

De gamlas dans skjuts upp och bänkskuddardagen ställs in i gymnasierna.

Coronasamordningsgruppen följer kontinuerligt epidemiläget, och om situationen förändras är gruppen beredd att snabbt omvärdera sina riktlinjer.

Barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet

Samordningsgruppen bestämde att de gällande begränsningarna och rekommendationerna i fråga om barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet än så länge fortsätter, trots att det är känt att långvariga nedstängningar i hobbyverksamheten har negativa effekter på barnens och ungdomarnas välbefinnande. Gruppen följer aktivt situationen, och om epidemiläget förändras omvärderas också begränsningarna och rekommendationerna.

Samordningsgruppens riktlinjer för begränsningar och rekommendationer från 26.11.2020 är i kraft till 31.1.2021

Samordningsgruppens gällande riktlinjer för begränsningar och rekommendationer ursprungligen från 26.11.2020 gäller ända till 31.1.2021. Riktlinjerna har slagits fast utifrån en epidemiologisk lägesbild och med hjälp av en helhetsbedömning. Utöver Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla samordningsgruppens riktlinjer.

Hobbyverksamhet

All organiserad hobbyverksamhet inomhus (inklusive grundläggande konstundervisning) avbryts och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda också utomhus.

All hobbyverksamhet på uteplaner för över 20-åringar har ställts in. All hobbyverksamhet för under 20-åringar fortsätter ute enligt vad som har överenskommits tidigare. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Inga nya turer beviljas.

De kommunala uteplanerna kan användas då de inte är bokade för barns och ungas hobbyverksamhet. Övervakningen och ungdomsledarnas närvaro på planerna ökas. Omklädningsrum och servicebyggnader hålls stängda.

Skolgymnastik utövas utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler.

Tävlings- och toppidrottare garanteras en möjlighet att tävla och träna med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal för proffsidrott enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Samordningsgruppen rekommenderar fortfarande att den privata sektorn iakttar samma restriktioner.

Restriktionerna gäller för tiden 30.11.2020–31.1.2021.

Publikevenemang

Alla publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus är temporärt förbjudna, dock så att allmänna evenemang och möten med högst 10 deltagare får ordnas, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med anvisningarna 21.9.2020 från undervisnings- och kulturministeriet och THL. Bara absolut nödvändiga evenemang med högst 10 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör fjärruppkoppling utnyttjas alltid när det är möjligt.

Restriktionerna gäller för tiden 11–31.1.2021. Beslutet om förlängning av restriktionerna i området fattades 5.1.2021 av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Ordnande av privata tillställningar

Samordningsgruppen för coronaviruset rekommenderar fortfarande att närkontakterna begränsas på så sätt att kontakter sker endast inom samma hushåll eller därmed jämförbara konstanta närstående relationer. Övriga privata möten eller familjesammankomster rekommenderas inte. Rekommendationen är fortfarande att endast en liten grupp närstående bör delta vid begravningar eller minnesstunder.

Rekommendationerna gäller 30.11.2020–31.1.2021.

Offentliga lokaler

Alla kundlokaler öppna för allmänheten hålls fortfarande stängda. Detta innebär exempelvis städernas alla lokaler för inomhusmotion, kulturhus, museer och ungdomslokaler. Arbetarinstitutens verksamhet har pausats. Också Högholmens djurgård har stängt.

Lokalerna för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Exempelvis nödvändig användningen av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av munskydd till mindre bemedlade fortsätter också. Städerna bestämmer vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och hålls öppna i begränsad utsträckning och med säkerhet för hälsan.

Samordningsgruppen rekommenderar kraftigt att motsvarande idrotts- och fritidslokaler inom den privata sektorn också stängs.

Biblioteken erbjuder fortfarande begränsad service, i vilken ingår:

  • Avhämtning från hyllor för reserverat material och från begränsade urvals- och temahyllor. 
  • Nödvändiga, snabba besök vid kundterminalerna.
  • Den primära serviceformen är förhandsreservering och självbetjäning vid automat.
  • Vid behov går det att få handledning och rådgivning vid betjäningsdisken.
  • Vid besök är det obligatoriskt med munskydd, utom då man av hälsoskäl inte kan använda munskydd.

Restriktionerna gäller för tiden 30.11.2020–31.1.2021.

Undervisning på andra stadiet

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier, yrkesläroanstalter) övergår till distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds bland annat dem som får specialundervisning och studerande med intellektuell funktionsnedsättning, liksom också studerande som av olika skäl får individuellt stöd.

Distansundervisningen inleddes när den nya bedömningsperioden började, 3.12.2020, och pågår t.o.m. 31.1.2021.

Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset förbereder lokalt beslutsfattande

Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland inrättade den 10 september 2020 huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset. Målet för social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell är att stärka den gemensamma lägesbilden samt att samordna och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen som består av den högsta ledningen svarar utifrån den gemensamma lägesbilden för beredningen och samordningen av beslutsfattandet. Besluten fattas av varje aktör inom ramen för sin egen behörighet. Gruppen intensifierar det samarbete som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad bär ansvaret för organiseringen av gruppens verksamhet.

Läs mer:

Aktuellt om coronaviruset