Huvudstadsregionens koordinationsgrupp.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona linjerade ut fortsatta begränsningar och rekommendationer – begränsad hobbyverksamhet för barn och unga samt ungdomsarbete möjliggörs

Under sitt möte 27.1.2021 linjerade huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona upp att de gällande begränsningarna och rekommendationerna i huvudsak ska fortsätta i huvudstadsregionen fram till slutet av februari 2021. Syftet med att förlänga giltighetstiden är att förebygga spridningen av epidemin och den nya virusvarianten samt hotet av att social- och hälsovården överbelastas. Vid behov förlängs de tidsbestämda rekommendationernas och begränsningarnas giltighet ytterligare efter det nya slutdatumet.

Koordinationsgruppen erkänner att barn och unga är i en mycket sårbar ställning till följd av coronakrisen och att man bör sörja för deras välbefinnande. Att hobbyverksamheten varit stängd så länge har haft en betydande negativ inverkan på barns och ungdomars välbefinnande. Helsingfors, Esbo och Vanda städer linjerade upp att en begränsad möjlighet till hobbyverksamhet för barn och unga ska öppnas. Dessutom möjliggörs ungdomsarbete utomhus i grupper på högst tio personer. Under sitt möte nästa vecka kommer koordinationsgruppen för corona att diskutera situationen inom andra stadiets distansundervisning.

Koordinationsgruppen följer hela tiden med epidemiläget, och om situationen förändras har gruppen beredskap att snabbt utvärdera tidigare linjeringar på nytt.

Möjliggörande av hobbyverksamhet för bland barn och unga

Helsingfors, Esbo och Vanda städer linjerade upp att man från och med 1.2.2021 i lokaler som drivs av städerna kan ordna begränsad hobbyverksamhet för ungdomar under 20 år med hänsyn till särskilda säkerhetsanvisningar.

Med hobbyverksamhet avses upprepad ledd verksamhet som erbjuds individuellt eller i grupp. I verksamheten bör man följa de hälsosäkerhetsanvisningar som myndigheterna utfärdat. Brott mot myndighetsanvisningarna kan leda till att reservationer av lokaler avbokas eller att verksamheten avbryts.

Matcher, tävlingar, turneringar, uppträdanden och evenemang ordnas inte. Verkstäder, engångskurser eller besök av skol- och daghemsgrupper till fritidsverksamhetens lokaler ordnas inte. Skolgymnastik utövas fortsättningsvis utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler. Tävlings- och elitidrottens tränings- och tävlingsmöjligheter tryggas i enlighet med tidigare bestämmelser.

I verksamheten ska följande principer följas:

 • Hobbygruppen har en fast sammansättning och deltagandet baserar sig på förhandsanmälan. Lokalerna öppnas endast för reserverade turer, inte för fritt bruk.
 • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén. 
 • Ledarna och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsmask om inte personen har ett hälsomässigt hinder för att använda mask. Användning av ansiktsmask krävs hela tiden förutom under idrottsprestationen.
 • Verksamheten genomförs på ett sätt där man kan undvika närkontakt eller som betydligt minskar mängden närkontakt.
 • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan.
 • Verksamhetens anordnare ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna samt för att övervaka övriga anvisningar.
 • Användningen av omklädnings- och duschutrymmen begränsas till absolut nödvändigt bruk.
 • Föräldrar och andra som följer barn till hobbyverksamheten kommer inte inomhus. Specialarrangemang kan göras för dem som följer barn under skolåldern.

Helsingfors, Esbo och Vanda städer rekommenderar också starkt att privata aktörer ska följa samma begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin egen hobbyverksamhet för barn och unga.

Begränsat möjliggörande av ungdomsverksamhet

Helsingfors, Esbo och Vanda städer linjerade upp att ungdomsarbete som genomförs utomhus möjliggörs i grupper på högst tio personer. Ungdomsarbete som genomförs utomhus i små grupper erbjuder också redskap och möjligheter för ungdomsledare att möta ungdomarnas behov och förebygga utslagning. Verksamheten riktas särskilt till de ungdomar vars välbefinnande man oroar sig över. Ungdomsarbetet är effektivare när man i samband med diskussion kan utnyttja aktivitetsbaserade arbetsmetoder. Verksamheten koncentreras till bostadsområden och strävar inte efter att samla grupper, utan att erbjuda meningsfulla aktiviteter för unga som redan samlas.

Koordinationsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer

De gällande begränsningarna och rekommendationerna som koordinationsgruppen för corona ursprungligen linjerade upp 26.11.2020 beträffande offentliga evenemang, privata tillställningar, användningen av offentliga lokaler och andra stadiets utbildning gäller fram till 28.2.2021. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 10 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från 21.9.2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 10 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna är i kraft 1–28.2.2021. Beslutet om att fortsätta med begränsningarna i regionen fattades 27.1.2021 av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Att ordna privata tillställningar

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata möten eller familjesammankomster. I begravningar eller minnesstunder rekommenderas fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen är i kraft fram till 28.2.2021.

Offentliga utrymmen

Alla kundutrymmen som är öppna för allmänheten, med undantag av hobbyturer för barn och unga, är fortfarande stängda. Det gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Verksamheten i arbetarinstituten har avbrutits. Högholmens djurpark är också stängd.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Också exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett sätt som är hälsosäkert.

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler på motsvarande sätt.

Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster:

 • Material får hämtas från reserveringshyllan samt avgränsade urvals- och temahyllor vid automaterna.
 • Nödvändiga, snabba besök vid kunddatorerna.
 • Den primära serviceformen är förhandsreservering och självbetjäning vid automat.
 • Vid behov går det att få handledning och rådgivning vid betjäningsdisken.
 • Ansiktsmask måste användas när man uträttar ärenden i biblioteket såvida hälsoskäl inte hindrar användningen av mask.

Begränsningarna är i kraft fram till 28.2.2021.

Undervisning på andra stadiet

Gymnasierna fortsätter med distansundervisning från och med 1.2.2021 fram till slutet av period tre. Period fyra börjar 10─15.2.2021 beroende på gymnasium.

Inom yrkesutbildningen fortsätter distansundervisningen från och med 1.2.2021 fram till 28.2.2021. Under utbildningsarrangemangen säkerställs studerandenas möjligheter att avlägga examensdelar och examina i olika lärmiljöer enligt behov (webbundervisning, på läroanstalten och på arbetsplatsen).

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till studerande i specialundervisningen och med funktionsnedsättning samt för studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Distansundervisningens fortsättning utvärderas i koordinationsgruppen vecka 5.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Läs mer:

Aktuellt om coronaviruset