Helsingforsbor njuter av den vintriga naturen genom att gå på promenad och åka pulka och kälke.

I Helsingfors är invånarna friskare än i resten av landet

Helsingforsbor är friskare än finländare i genomsnitt, och det förekommer mindre folksjukdomar i Helsingfors är i hela landet. Det förekommer tydliga skillnader mellan Helsingfors distrikt vad gäller sjuklighet.

Med hjälp av sjuklighets- och folksjukdomsindexen beskrivs hur frisk eller sjuk befolkningen i en stad eller en stadsdel är i relation till genomsnittet för hela landet, som alltid anges med siffran 100. I Helsingfors är både sjuklighets- och folksjukdomsindexet lägre än genomsnittet för hela landet. År 2019 var Helsingfors sjuklighetsindex 87 och dess folksjukdomsindex var 80. Av individuella folksjukdomar var endast psykoser på samma nivå bland Helsingforsborna som bland hela befolkningen. De sex övriga folksjukdomarna var mer sällsynta än i hela landet.

I både sjuklighets- och folksjukdomsindexet förekommer det stor variation mellan Helsingfors distrikt, och i en del distrikt överskrider indexet hela landets nivå, medan indexet i andra distrikt är betydligt lägre än den allmänna nivån. Totalt bodde 81 procent av befolkningen i Helsingfors distrikt på ett område där sjukligheten var lägre än hela landets indexvärde. Endast i sju distrikt överskred sjuklighetsindexet hela landets nivå. Totalt bodde 89 procent av befolkningen i Helsingfors distrikt på ett område där folksjukdomsindexet var lägre än hela landets indexvärde. Endast i fyra distrikt överskred folksjukdomsindexet hela landets genomsnitt.Skillnaderna i distriktens befolknings socioekonomiska struktur påverkar variationen. Till exempel utbildning, inkomster och arbetslöshet har ett samband med befolkningens hälsotillstånd. De regionala skillnaderna i sjukligheten beror i huvudsak på att invånarna som bor på olika områden skiljer sig från varandra beträffande sociodemografiska och -ekonomiska faktorer som är kopplade till hälsa och sjuklighet.

Statistiken räknades från FPA:s material. Sjuklighetsindexet baserar sig på tre variabler: dödligheten, andelen av den arbetsföra befolkningen som får invalidpension och andelen av befolkningen som har rätt till specialersättningsgilla läkemedel. Folksjukdomsindexet beskriver folksjukdomarnas förekomst i områdets befolkning i relation till hela landets befolkning. På basis av allmänheten hos rätten till läkemedelsersättningar räknas diabetes, psykos, hjärtsvikt, reumatism, astma, förhöjt blodtryck och koronarsjukdom som finländska folksjukdomar.

I indexen som används i publikationen har inverkan av områdenas olika åldersstrukturer standardiserats bort.

Läs mer:

Sjuklighets- och folksjukdomsindexen i Helsingfors enligt distrikt 2019, Statistik 2021:4 (På finska)

Sammandrag   (På finska)

Statistik- och forskningsdata om Helsingfors

Foto: Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank.