Helsingfors stadsfullmäktige behandlade initiativ från ungdomar

Helsingforsungdomar i åldrarna 13–17 år kom under början av året med rekordmånga initiativ, hela 55 stycken. Initiativen från perioden januari–juni gällde bland annat utveckling av de ungas möjligheter att påverkaHelsingforsungdomar i åldrarna 13–17 år kom under början av året med rekordmånga initiativ, hela 55 stycken. Initiativen från perioden januari–juni gällde bland annat utveckling av de ungas möjligheter att påverka, deras möjligheter till motion och hobbyer och deras skolgång. Också trafiken och klimatförändringen var tema för ett flertal initiativ., deras möjligheter till motion och hobbyer och deras skolgång. Också trafiken och klimatförändringen var tema för ett flertal initiativ.

Under behandlingen av initiativen hade medlemmarna i Helsingfors ungdomsråd Vivian Ljungqvist, Jim Koskinen och Max TalviOja närvaro- och yttranderätt vid stadsfullmäktiges sammanträde.

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och mål.

Initiativ från ungdomar och svaren på dem 1.1–30.6.2019

I sitt utlåtande om initiativen konstaterar Helsingfors ungdomsråd att initiativsystemet har gjort framsteg. Svaren har blivit tydliga och de innehåller fler konkreta åtgärder och grunder.

Över hälften av initiativen var tagna av ledamöter i ungdomsrådet. Ungdomsrådet framhåller i sitt utlåtande att systemet bör utvecklas och marknadsföras så att också andra Helsingforsungdomar blir aktiva och kommer med initiativ.

Helsingfors ungdomsråds utlåtande

Stadsfullmäktige behandlade dessutom initiativ som kommuninvånare hade tagit under perioden januari–juni. Två av initiativen gällde stadsmiljösektorn och i ett av initiativen föreslås ett HLBTQ-kvartershus för köns- och sexualminoriteter i Helsingfors.

Initiativ från kommuninvånare och svaren på dem 1.1–30.6.2019

Omfattande ombyggnad av Hoplaxskolans enhet vid Locklaisvägen

Stadsfullmäktige godkände den uppdaterade projektplanen för ombyggnad och utbyggnad av Hoplaxskolans enhet vid Locklaisvägen. Planen gäller skolans enhet för lågstadieundervisning vid Locklaisvägen i Munksnäs.
Skolhuset för enheten vid Locklaisvägen ritades av arkitekt Lasse Björk och blev färdigt år 1952. Huset är otillräckligt till sin storlek och utrustning och motsvarar inte dagens verksamhetskrav. Det är i behov av en omfattande teknisk och funktionell ombyggnad.

I huset genomförs enligt projektplanen en ombyggnad av hustekniken och byggnadsdelarna i syfte att få till stånd en förbättring av inneluftsförhållandena och energieffektiviteten. På den gamla paviljongbyggnadens plats uppförs en tillbyggnad med moderna och väldimensionerade köks- och måltidslokaler och en ny flexibel lärmiljö.

Efter ombyggnaden och utbyggnaden har huset plats för 270 elever inom den grundläggande utbildningen och 24 förskoleelever mot nuvarande 203 elever. Byggkostnaderna för projektet uppgår till 14 000 000 euro. Det är meningen att byggandet ska börja i januari 2021 och bli klart i juni 2022.

Fullmäktige höjde stadens proprieborgen för utvecklingen av patientdatasystemet Apotti

Stadsfullmäktige beslutade höja beloppet för stadens proprieborgen till Oy Apotti Ab med 19 721 000 euro som en del av bolagets finansieringsarrangemang om totalt ca 54,9 miljoner euro.

De uppskattade kostnaderna har ökat sedan den ursprungliga planen, varmed även behovet av säkerhet för lån har ökat. Det sammanlagda beloppet av lån som borgen gäller är högst 101 721 000 euro. Giltighetstiden för borgen har begränsats högst fram till utgången av år 2028.

Verkställigheten av beslutet förutsätter att Oy Apotti Ab:s övriga ägare (Vanda, Grankulla och Kervo städer, Kyrkslätts och Tusby kommuner samt samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) fattar motsvarande beslut om proprieborgen för Oy Apotti Ab:s lån, till belopp som motsvarar de respektive ägarandelarna.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.