Centralgatan, Helsinki

Kartläggning av idéer om en utvidgning av promenadcentrum och en underjordisk matargata för förslag till grund för den fortsatta planeringen

Helsingfors stad bad tio planeringsbyråer att komma med idéer till en lösning för en betydande utvidgning av promenadcentrum och för en underjordisk matargata. Åtta byråer lämnade sina förslag. Olika slags åsikter om promenadcentrum och en underjordisk matargata har under våren och sommaren samlats in också hos företagare och stadsbor.

Av planeringsbyråerna lämnade Destia, FCG, Finnmap Infra, Pöyry, Ramboll, Sitowise/YIT, Traficon och WSP sina förslag. Staden bad om förslag direkt från byråerna.

"Vi går som bäst igenom förslagen som kommit in och väljer bland dem de bästa idéerna för fortsatt utveckling", berättar projektchef Katariina Baarman på Helsingfors stadskansli.

Utifrån kartläggningen av idéer hos planeringsbyråerna och andra utredningar tar man fram lösningsmodeller för en betydande utvidgning av promenadcentrum och förverkligandet av en underjordisk matargata. Lösningsmodellen presenteras för stadsborna i slutet av 2018 och förslagen till fortsatt planering tas upp i det politiska beslutsfattandet under våren 2019. Resultaten av översiktsplaneringen och förslagen till fortsatta åtgärder tas upp i det politiska beslutsfattande under våren 2020. Projektets eventuella genomförandefas organiseras separat senare.

Planeringsbyråernas idéplaner och näringslivets och invånarnas synpunkter som samlades in under början av sommaren presenteras på idéernas utvecklingsverkstad torsdagen den 13 september kl. 17–19 i utställningslokalen Plattformen (Narinken 2, Kampen). Man kan också bekanta sig med idéplanerna i Plattformens utställningslokal och på webben i tjänsten kerrokantasi.hel.fi under tiden 13.9–6.10.

Planeringsbyråernas idéer i materialkorgen.

Dialog och insamling av idéer på många sätt

Helsingfors stad har under våren och sommaren samlat in företagaråsikter om utvecklingen av Helsingfors centrum på verkstäder som ordnats tillsammans med RAKLI. Teman som behandlades var kommersiella centrum som verksamhetsmiljö, promenadcentrum, en underjordisk matargata ur olika perspektiv och ramvillkor och partnerskap för utvecklingen av centrum. Företagen i Helsingfors centrum har också intervjuats för ändamålet.

Invånarna har fått ge synpunkter om ett fungerande, promenerbart Helsingfors i en enkät om promenadstråk, som förverkligades för att kartlägga gångtrafikens nuläge och utvecklingsobjekt i Helsingfors centrumområde. Totalt inlämnades 1 659 svar och 8 748 markeringar på kartan. Enkätens resultat
 

Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 fungerar som riktlinjer för Helsingfors framtid. Strategin förverkligas i spetsprojekt, varav ett är utredningen av en utvidgning av promenadcentrum och förutsättningarna för en underjordisk matargata. I arbetet utreds förutsättningarna för en betydande utvidgning av Helsingfors promenadcentrum, som främjar trivseln och funktionaliteten i stadskärnan, samt en underjordisk matargata, som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till och från hamnarna i gaturummet. Ett mål är också att reda ut hur investeringen i en underjordisk matargata kunde finansieras genom inkassering av vägtullar. #kävelykeskusta
www.hel.fi/kaupunkistrategia


Länkar
• Verkstad för utveckling av idéer: Ett attraktivt centrum i Helsingfors
• Resultat av promenadstråkenkäten, interaktiv presentation
• Resultat av promenadstråkenkäten (pdf)
• Kartläggningen av idéer hos planeringsbyråerna