Elever gör skoluppgifter under uppsikt av läraren.

Kontrollera din post i november – kommuninvånarenkät kartlägger hur jämställdhet och likabehandling förverkligas i stadens tjänster

Helsingfors stad förbinder sig till att förebygga stadsbornas jämställdhet och likabehandling samt diskriminering i all sin verksamhet. Staden utför en kommuninvånarenkät i november–december som berör jämställdhet och likabehandling. Enkäten sänds till hemmen per post den 20 november.

Syftet med enkäten är att kartlägga helsingforsarnas uppfattningar om jämställdhet och likabehandling samt erfarenheter av diskriminering och osakligt bemötande i stadens tjänster. I enkäten kan man även föreslå konkreta åtgärder som främjar jämställdhet och likabehandling i tjänsterna.

Resultaten av enkäten utnyttjas i stadens jämställdhets- och likabehandlingsarbete, bland annat för att göra upp planen för jämställdhet och likabehandling för följande fullmäktigeperiod.

Enkäten sänds 20.11 till 3500 slumpmässigt utvalda helsingforsare, och det är möjligt att svara antingen med pappersblankett eller på nätet. Svarskuvertets porto är betalt. Staden önskar att invånarna svarar aktivt på enkäten – varje svar är viktigt!

Läs mer:

Jämlikt Helsingfors

Jämställdhetsplan för tjänster  (På finska)

Jämställdhetsplan för tjänster  (På finska)

Foto: Pertti Nisonen, Helsingfors stads materialbank.