Stadsstyrelsens koncernsektion godkände stadstrafikbolagets aktieägaravtal

Vid sammanträdet 13 december godkände stadsstyrelsens koncernsektion aktieägaravtalet för det trafikbolag som ska grundas när HST bolagiseras.

Syftet med aktieägaravtalet mellan Helsingfors, Vanda och bolaget är att komma överens om de principer som ska följas när HST börjar driva sin verksamhet i aktiebolaget.

Med aktieägaravtalet avtalar Helsingfors stad och Vanda stad om förvaltningen av och beslutsfattandet i stadstrafikbolaget, och stadstrafikkoncernen som eventuellt bildas senare, samt om hur verksamheten ordnas, om aktieinnehav samt aktieägarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra samt ägarskapet.

Stadsfullmäktige godkände bolagiseringen av HST 22 september.

Koncernsektionen fick även en muntlig presentation av Helsinki Partners och Helsingfors stadslokaler Ab, två nya koncernbolag.

Koncernsektionens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Koncernsektionens protokoll kan läsas här.

Bild: Jussi Hellstén