För att möjliggöra kultur- och evenemangsbranschens återhämtning måste begränsningarna som rör branschen upphävas i rätt tid 

Helsingfors stad har fattat beslut om att stärka sitt samarbete med evenemangsbranschen under sommaren 2021. Staden stöder den lokala evenemangsbranschen och partnerevenemang i enlighet med stadens strategi i verkställandet av hälsosäkerhet. Staden ökar även innehållsköp inom konst och kultur för sina egna evenemang.

Cirka 35 procent av Finlands arbetsplatser inom konst och kultur finns i Helsingfors. För evenemangsindustrin är motsvarande andel cirka 65 procent. Evenemangen bygger upp huvudstadens livskraft på ett betydelsefullt sätt. Kultur- och evenemangsbranscherna sysselsätter många unga och upprätthåller en avsevärd företagsverksamhet via underleverantörskedjor. Samtidigt tillhör de branscherna som lider mest av coronapandemin. För närvarande saknar de här branscherna en framtidsutsikt, vilket på grund av investeringsosäkerheten ökar företagarnas och hela underleverantörkedjans ekonomiska problem. Risken är att företag och experter försvinner permanent från branschen.  

I Finland koncentreras evenemangsbranschen kraftigt till Helsingfors och evenemang har redan länge varit en central strategisk tyngdpunkt för staden. I och med att coronapandemin har pågått så länge har kultur- och evenemangsbranschernas kris och ekonomiska svårigheter förvärrats ännu mer sedan årsskiftet. Därför bereder staden återhämtningsåtgärder som en fortsättning på de åtgärder som tidigare genomförts för att stödja evenemangs- och kulturfältet. Dessutom vill staden främja sin möjlighet att fungera som en testplattform för evenemangsbranschens innovationer.
Samtidigt är det dock nödvändigt att återhämtningen av kultur- och evenemangsbranscherna stöds med riksomfattande åtgärder och branschernas speciella karaktär tas i beaktande vid beredningen av exitstrategin. Sommaren 2021 är en betydelsefull vändpunkt för branschernas återhämtning och planeringen av den måste påbörjas så tidigt som möjligt, trots det osäkra coronaläget.

Serviceköp och evenemangspartnerskap


Ett av målen för ett intensivare samarbete med kultur- och evenemangsbranschen är att stärka stadens evenemangsverksamhet genom att öka antalet serviceköp från aktörer inom evenemangs- och kulturbranschen i form av bland annat innehåll, infrastruktur, produktion och hälsosäkerhet.  

Köpen kanaliseras genom stadens existerande evenemang, till exempel Kaserntorgets sommarterrass och Helsingfors festspel. Med hjälp av samarbetsprojektet stärks också evenemangspartnerskapen och evenemangens hälsosäkerhet, om man strävar efter att stödja återställandet av hela sektorns livskraft efter coronakrisen.

Just nu är epidemiläget allvarligt, men det är viktigt att bygga en vision förbi nuläget. Det finns stora förväntningar på exitplanen som regeringen håller på att bereda. Det viktigaste är att evenemangsbranschen inte begränsas mer än andra näringsgrenar, utan att den omfattas av samma kriterier som till exempel restaurangbranschen. Vi hoppas att Helsingfors under den kommande sommaren ska ha förutsättningar att genomföra pilotprojekt med trygga evenemang i regionen och samtidigt stöda branschen i att återhämta sig. De riksomfattande riktlinjerna bör ändå stöda det här målet, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori.  


I sommar kommer Helsingfors också att inom ramen för coronasituationen göra det lättare att använda stadsrummet för utomhusevenemang och särskilt stöda ordnandet av små evenemang. Samtidigt vidareutvecklas tjänsten Varaamo, genom vilken olika evenemangsutrymmen återigen kan reserveras när coronaläget har lättat.      
I vissa fall kan staden också stöda produktionen av virtuellt innehåll genom samarbetsavtal ifall man tvingas avboka ett evenemang på grund av coronaläget. 

Under våren kommer staden i samarbete med Tapahtumateollisuus ry att ordna en hälsosäkerhetsutbildning där Helsingfors alla aktörer inom evenemangsbranschen erbjuds information och rådgivning samt diskussionsmöjligheter med branschens experter.

Staden ökar samarbetet med kultur- och idrottsevenemang som stöder staddstrategins målsättningar, och stöder också ett hälsosäkert ordnande av evenemang. Helsingfors kan göra mycket för att hjälpa sektorn att återhämta sig, men det effektivaste stödet är riksomfattande och rätt dimensionerat, säger biträdande borgmästare Nasima Razmyar. 
  
Helsingfors stads kultur- och fritidssektor samt varumärkesenheten inom stadskansliets kommunikationsavdelning har huvudansvaret för att leda samarbetet med kultur- och evenemangsbranschen . I samarbetet deltar flera olika instanser, bland annat Helsingfors evenemangsstiftelse och Helsingin Leijona Oy.   
  
Vi förstår att det ingår genomtänkta risker i att skapa en gemensam, hoppfull vision, och att det kräver att man konstant följer med epidemiläget. Vi anser att det är viktigt i Helsingfors att stärka tilliten till stadslivet och till Helsingfors som evenemangens plattform och partner. Evenemangen, konsten och kulturen har ett akut behov av arbetsmöjligheter, säger kulturdirektör Mari Männistö.