Valborgsparken. Teckning: Minna Alanko, Helsingfors stads materialbank.

OmaStadi igång på hösten med en budget på 8,8 miljoner euro

Medborgarbudgeten OmaStadi inleds för andra gången i ordningen hösten 2020. Med stöd av ett beslut av Helsingfors stadsstyrelse har sättet att genomföra medborgarbudgeten reviderats. Ändringarna i upplägget av OmaStadi bygger på respons från stadsbor och sakkunniga inom staden om hur den första omgången lyckades och om vad som behöver utvecklas.

Tiden för genomförande av medborgarbudgeten ökar till två år och samtidigt fördubblas också det anslag som står till buds. Mot tidigare 4,4 miljoner euro delas det nu ut 8,8 miljoner euro. Förlängningen innebär att det finns tillräckligt med tid för gemensam utveckling och växelverkan med stadsborna. Också efter omröstningen behövs det tillräckligt med tid för att genomföra projekten före en ny omgång. Av anslaget allokeras också nu 80 procent till stordistrikten i relation till folkmängden och 20 procent till projekt som är gemensamma för hela staden.  Kostnaderna för ett enskilt förslag i röstningen får vara högst 50 procent av helhetsbudgeten för området.

Samarbete för jämlika och varierande förslag

OmaStadi är en gemensam sak för alla stadsbor, och målet är att många slags stadsbor från olika stadsdelar ska komma med idéer och förslag och delta i omröstningen. Under följande omgång av medborgarbudgeten ökas växelverkan, samarbetet och kombinationen av idéer i syfte att utveckla mångsidiga förslag.

Under första omgången skulle det röstas om ett flertal rätt liknande planer, och då rösterna splittrades mellan dem försvårades möjligheterna till framgång för planerna i omröstningen. I olika områden ordnas det under andra omgången Raksa-verkstäder, där idéer som gäller samma tjänst eller objekt eller som i övrigt passar ihop med varandra kan sammanställas till ett enda förslag. Dessutom ordnas det verkstäder kring olika teman, där förslagsställarna träffar sakkunniga från staden för att utveckla förslagen.

Det går att rösta om budgetförslagen i ett valfritt stordistrikt och dessutom om de förslag som är gemensamma för hela staden. Alla helsingforsare som under röstningsåret fyller minst 12 år är röstberättigade. Också under den kommande omgången är det möjligt att i realtid följa hur röstningsresultatet utvecklas. I motsats till första omgången får de röstande inte längre göra ändringar i efterskott på de röster de redan avgett.

OmaStadi har utvecklats tillsammans med stadsborna

Medborgarbudgeten har utvecklats öppet och delaktigt. Såväl stadsbor som anställda vid staden har medverkat i utvecklingsarbetet. Information som stöd för detta har samlats in genom enkäter, intervjuer och verkstäder. Träffar och diskussioner på verkstäder, vid evenemang och i sociala medier har varit viktiga informationskällor för utvecklingsarbetet. Samarbetet med Helsingfors universitet och BIBU-projektet har gett värdefull information för utvärderingen och utvecklingen av processen. Viktiga uppgifter och insikter har också fåtts från intervjuer inom ramen för studerandes lärdomsprov och från resultaten av dessa.

De 44 OmaStadi-projekt som röstades fram under första omgången började genomföras vid evenemang kallade Starttiraksa i månadsskiftet februari–mars. Vid evenemangen preciserade de stadsbor som bidragit till OmaStadi-planerna tillsammans med sakkunniga från Helsingfors stad en rad detaljer i projekten. Målet är att så många projekt som möjligt ska bli färdiga redan under 2020, men undantagsförhållandena på grund av coronaviruset kan leda till fördröjningar. De första projekten beräknas bli slutförda sommaren 2020.

Följ här hur projekten avancerar:+

Läs mer:

Kaupunginhallituksen päätösasiakirja 16/04.05.2020 (på Finska)

Forskningsöversikt över omröstningen om Helsingfors stads medborgarbudget 2019 (Pdf, på Finska)

BIBU-projektets mellanutvärdering av Helsingfors stads medborgarbudget OmaStadi 2018–2019 (på Finska)

Omastadi

Valborgsparken. Teckning: Minna Alanko, Helsingfors stads materialbank.