Att utveckla Partitorgets och Slakthusets område är en av uppgifterna för det nya bolaget. Foto: Jussi Hellsten.

Partitorget och Helsingfors Lejon sammanslås – Nytt bolag stärker Helsingfors som utvecklare av stads- och matkulturen

Helsingfors vill stärka sin profil som en attraktiv och konkurrenskraftig stad med en levande stads- och matkultur. För att uppnå det här målet har Helsingfors fattat ett beslut om att sammanslå Partitorget och Helsingfors Lejon Ab till ett nytt bolag. Sammanslagningen av funktionerna gör det möjligt att skapa en effektivare helhet som främjar stadens mål på ett bättre sätt.

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade om omorganiseringen av Partitorgets funktioner och om bildandet av ett nytt bolag på sitt sammanträde 16.6.2021. Staden äger fortsättningsvis Partitorgets fastigheter och markområden, och staden hyr ut dem till det nya bolaget som bildas.

Partitorget lyder under Helsingfors stadsmiljösektor och dess verksamhet omfattar Slakthuset (Teurastamo), saluhallarna och torgen, partihandelsområdet i Sörnäs, Vihertukkutori, Fryshuset, lagret på Katrinegatan samt små torg och skvärer med försäljningsverksamhet.

Helsingfors Lejon Ab är ett bolag helt och hållet i Helsingfors stads ägo, vars ansvarsområde är att som en del av Helsingfors stadskoncern utveckla verksamheten särskilt i Torgkvarteren i Helsingfors centrum.

”Efter coronakrisen kommer den internationella konkurrensen mellan städerna att ytterligare öka. För att klara sig bör Helsingfors satsa på sina naturliga styrkor och bygga upp attraktionskraften med hjälp av dem. Torgkvarteren i Helsingfors centrum samt Partitorgets Slakthusområde, torgen och saluhallarna har en nyckelroll i det här arbetet. Hittills har staden behandlat de här unika platserna närmast som uthyrningsobjekt och coronakrisen har bidragit till att ytterligare utarma dem. Nu börjar vi utveckla dem och göra dem allt bättre, med fokus på innehållet och i samverkan med aktörerna. Målet är livskraftiga, framgångsrika och attraktiva platser för stadskulturen”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Det nya bolagets centrala uppgift kommer att vara att utveckla verksamheten i de lokaler och områden som det hyr ut. Genom sin verksamhet utvecklar bolaget Helsingfors profil som en attraktivare och konkurrenskraftigare stad och upplivar Torgkvarteren och Partitorget med omgivningar.

I det här sammanhanget utvecklar bolaget också Helsingfors stads- och matkultur och torg- och saluhallsverksamhet samt flexibel och kostnadseffektiv organisering av dessa. Staden har för avsikt att utveckla Partitorgets och Slakthusets område i Fiskehamnen utöver den traditionella partitorgsverksamheten till ett kreativt centrum för urban restaurang- och evenemangsverksamhet och stöda ekosystemet som redan har utvecklats i området.

Dessutom främjar bolaget det aktiva utnyttjandet av stadens kulturhistoriskt viktiga lokaler och platser med hjälp av utvecklings-, tjänste- och uthyrningskoncepten som det har tagit fram på initiativ av stadsbor, besökare och företag.

Bolaget är ett centralt verktyg för att uppnå målen som hänför sig till stadens attraktionskraft och livskraft och utvecklingen av stadskulturen.

Nya bolaget redo i början av 2022

Enligt stadsfullmäktiges beslut överlåts Partitorgets verksamhet, egendom och personal (exklusive fastigheter och markområden) i sin helhet till ett nytt bolag som fortsätter verksamheten. Partitorgets personal övergår till det nya bolaget som s.k. gamla arbetstagare i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse.

I samband med kombinerandet av funktionerna fusioneras Helsingfors Lejon Ab med bolaget, varvid även Helsingfors Lejons personal övergår till det nya bolaget som s.k. gamla arbetstagare.

Helsingfors stad hyr till bolaget ut en helhet som omfattar de byggnader, lokaler och markområden som behövs i Partitorgets och Helsingfors Lejon Ab:s nuvarande verksamhet. Dessutom ingår staden ett separat avtal med bolaget om utvecklingsuppgiften som ges bolaget för att förverkliga uppgifter inom stadens ansvarsområde, stadens näringspolitiska uppgifter och uppgifter i enlighet med stadsstrategin, samt om tjänster som staden köper av bolaget inom ramen för avtalet.

Målet är att bolaget bildas så snart som möjligt efter stadsfullmäktiges beslut 16.6.2021, så att det nya bolaget ser till att de praktiska åtgärderna som hänför sig till inledandet av verksamheten vidtas. Samtidigt bereds åtgärder som anknyter till överföringen av Partitorgets funktioner och fusioneringen av Helsingfors Lejon.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade på sitt sammanträde 14.6 utse Fastighets Ab Kabelhusets vd Kai Huotari till styrelseordförande samt designchef Hanna Harris och områdesbyggnadschef Outi Säntti till styrelsemedlemmar för det nya bolaget. Den nu utsedda ordföranden sköter uppdraget tills bolagets styrelse under början av hösten 2021 kompletteras med medlemmar med bakgrund som förtroendevalda, en ny ordförande och en utomstående medlem, varefter tidigare ordföranden fortsätter som styrelsemedlem. Det nya bolagets styrelse kommer att ha sammanlagt sju medlemmar.

Avsikten är att bolagets egentliga operativa verksamhet inleds 1.1.2022. Det nya bolaget har arbetsnamnet ”Helsingfors stadslokaler Ab”. Namnet preciseras vid behov då bildandet och organiseringen av bolagets verksamhet avancerar.

Det nya bolaget hör inom ramen för stadens koncernstyrning till borgmästarens verksamhetsområde i likhet med andra dottersammanslutningar som har att göra med stadens livskraft.


Bildtext: Att utveckla Partitorgets och Slakthusets område är en av uppgifterna för det nya bolaget. Foto: Jussi Hellsten.