Kvinnorna på kafeet. Bild: Marek Sabogal

Programmet Kampusinkubaattorit utvidgas och blir mångsidigare – syftet är att skapa nya företag genom samarbete mellan staden och högskolorna

Med hjälp av programmet Kampusinkubaattorit strävar Helsingfors stad efter att skapa nya företag med tillväxtpotential tillsammans med högskolorna. Inom programmet utvecklas förkuvös- och kuvösverksamhet för campus som är belägna i Helsingfors. Programmet Kampusinkubaattorit, som inleddes 2021, utvidgas och blir mångsidigare nu i och med nya högskolepartner. Högskolor som ansluter sig till projektet är yrkeshögskolan Haaga-Helia, Konstuniversitetet och Handelshögskolan Hanken.

Utöver campusspecifik verksamhet är samarbetet mellan campusen väsentligt för att skapa nya företag och utveckla ekosystemet.

"Ur stadens perspektiv är det trevligt att upptäcka hur engagerade högskolorna har varit i att utveckla sin egen verksamhet och också bygga upp samarbete mellan campus och en kompletterande servicehelhet för studerande och nya företag som är intresserade av entreprenörskap. När verksamheten har blivit väletablerad, har campusnätverket en enorm potential att skapa högkvalitativa företag, varav de bästa springer fram inom stadens redan väletablerade och dynamiska startup-gemenskap. De nya tjänsterna och nätverket som helhet medför också olika möjligheter för att locka internationella experter och bygga upp partnerskap", säger Heidi Humala, teamchef för näringslivsavdelningen hos Helsingfors stad.

Kuvösverksamheten som planerats i samarbete mellan staden och högskolorna är nu i startfasen, och ett betydande antal nya experter har valts till de tjänster som högskolorna tillhandahåller.

"När vi har fått igång den planerade verksamheten, riktar vi blicken mot framtiden så snart som möjligt och börjar fundera över hur de nya campusinkubatorerna kan etableras som en permanent del av högskolornas verksamhet", uppmuntrar  Jussi Laine, projektchef för programmet Kampusinkubaattorit.

Nya högskolepartner ökar kuvösverksamhetens mångfald

Företagskuvösverksamheten blir alltmer mångsidigare i och med de nya avtal som nyligen ingåtts. Högskolor som redan tidigare har anslutit sig till verksamheten är yrkeshögskolan Metropolia, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Nu ansluter sig också yrkeshögskolan Haaga-Helia, Konstuniversitetet och Handelshögskolan Hanken, som alla bidrar till helheten med sina styrkor och specialkompetens.

Yrkeshögskolan Haaga-Helia har som mål att öppna dörrar till arbetslivet. Prorektor Salla Huttunen säger att entreprenörskap spelar en väsentlig roll i högskolans strategi.

"Det som är viktigt för vår verksamhet är att erbjuda våra studerande praktiska alternativ och möjligheter att utveckla de egna kunskaperna i entreprenörskap och affärsverksamhet på högskolenivå, samt att främja den egna företagsverksamheten i samband med studierna. Vårt delvisa genomförande av campusinkubatorn tjänar detta ändamål väl", konstaterar Huttunen.

"Förutom att undervisa i entreprenörskap fokuserar vår StartUp School också på agila försök, verkningsfulla och praktiska projekt och kommersiella projekt, samt förstås den gemenskap som högskolan och dess intressegrupper har bildat", beskriver Hannu Vahtera, direktör för forskningsområdet Entreprenörskap och förnyelse av affärsverksamhet vid Haaga-Helia.

Planerna återspeglar också starkt etableringen av företagskuvösverksamheten som en permanent del av verksamheten.

"Vår avsikt är att även på lång sikt etablera de förkuvöstjänster som har visat sig fungera under det delvisa genomförandet av programmet Kampusinkubaattorit som en del av StartUp Schools mer permanenta serviceutbud och därmed förstärka effektiviteten av Helsingfors stads startup-ekosystem och Haaga-Helias StartUp School i huvudstadsregionen", framhäver Vahtera.

Konstuniversitetet har som mål att erbjuda sina studerande färdigheter att arbeta som experter på ett föränderligt konstfält.

"Konstuniversitetet har som mål att stöda hela konstfälten för att förnya sig och hitta hållbara lösningar i den omvälvning som digitaliseringen, mångskiftande arbetsbilder och osäker finansiering har åstadkommit. Programmet Kampusinkubaattorit erbjuder ett konkret sätt och en samarbetsplattform för att hitta dessa lösningar", konstaterar Kaarlo Hildén, rektor vid Konstuniversitetet.

Konst närmar sig samhällets och näringslivets väsentliga frågor på ett kreativt, övergripande och upplevelsemässigt sätt som kompletterar vetenskapens, teknikens och ekonomins perspektiv på ett essentiellt sätt.

"Inom programmet strävar vi efter att skapa genomförbara företagsidéer som lämpar sig för konstbranschen och som har potential att bli livskraftiga och samhälleligt betydande företag. Jag tror att Konstuniversitetet exempelvis kan ge oss sociala och kulturella innovationer som är förknippade med den gröna övergången och som skapar företagsidéer som exempelvis handlar om stadskultur, digitalisering, välbefinnande och ekologisk hållbarhet", visionerar Hildén.

Hanken har som mål att i synnerhet utveckla förutsättningar för de första stegen av entreprenörskap från idé till företag och därmed skapa nya affärs- och karriärmöjligheter för högskolestuderande.

"Hankens styrka är dess redan befintliga forsknings-, undervisnings- och företagskuvösverksamhet. Vår kommersiella och internationella kompetens är särskilt värdefull för att utveckla nya tillväxtorienterade företag", säger Markus Wartiovaara , direktör för Hanken Business Lab.

Samarbete och utökande av nätverk betonas också i Hankens planer.

"Vi hoppas att vi i och med programmet Kampusinkubaattorit kan utveckla förkuvösverksamheten på vårt campus och för vår del fördjupa vårt samarbete med andra universitet och yrkeshögskolor i huvudstaden", lägger Wartiovaara till.

Läs mer om Campusinkubatorer i nyheten som publicerades i januari: Ett nätverk av företagskuvöser kommer att skapas till Helsingfors campusområden  – målsättningen är 100 nya företag per år

Programmet Kampusinkubaattorit

Genom programmet Kampusinkubaattorit utvecklar Helsingfors stad i samarbete med högskolorna i regionen företagskuvösverksamhet till campusområdena för att stöda studerande- och forskningsorienterad företagsamhet. Den huvudsakliga målsättningen för programmet är att skapa nya och innovativa företag samt stöda tillväxten av nystartad FUI-orienterad företagsverksamhet och utvecklingen av ekosystemet. Helsingfors stad är finansiär för programmet tillsammans med högskolorna. Programmet genomförs 2021–2024.

Bild: Marek Sabogal / N2 Albiino