Kvinnan i alprosparken i Helsingfors.

Rapporten om servicen för personer med funktionshinder år 2019 har utkommit

Strukturförändringen i servicen för funktionshindrade (även kallad funktionshinderservicen) syns på klientantalen och kostnaderna i de sex största städerna i Finland. År 2019 uppgick totalkostnaderna för funktionshinderservicen i de sex största städerna till 497,6 miljoner euro, alltså 4,3 procent mera än året innan. Sedan år 2015 har kostnaderna stigit med 14,5 procent. Nettokostnaderna för omsorgen om personer med utvecklingsstörning steg med 5,0 procent sedan året innan till sammanlagt 274,8 miljoner euro. Sedan år 2015 har kostnaderna för omsorgen om personer med utvecklingsstörning stigit med 10,4 procent.

Totalantalet klienter inom funktionshinderservice (dvs. service för funktionshindrade) har de senaste åren hållits ganska oförändrat, men antalet klienter har varierat inom olika servicehelheter. Andelen personer som fått service i enlighet med handikappservicelagen har minskat med 1,9 procent sedan året innan, medan andelen personer som fått service i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (även kallad specialomsorgslagen), vuxit med 3,6 procent. Ökningen i antalet klienter inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning har delvis berott på migrationen, i synnerhet då andelen personer med främmande modersmål vuxit i de stora städerna. Dessutom kan ökningen förklaras av att diagnosticeringen utvecklats och att klienterna livslängd stigit. Av befolkningen är 1,9 procent berättigade till funktionshinderservice (tidigare kallad handikappservice) och 0.4 procent till omsorg om personer med utvecklingsstörning. År 2019 utgjorde kostnaderna för boendeservice dygnet runt största delen av utgifterna i alla sextettstäderna. Strukturreformen inom boendeservicen syns framför allt på att stödboendet ökat betydligt i omfattning. Sedan år 2015 har antalet klienter inom stödboendet vuxit med 56,4 procent, medan antalet klienter inom anstaltsomsorgen om personer med utvecklingsstörning har minskat med över hälften.

Största delen av kostnaderna för funktionshinderservicen kommer sig av de tre till klientantalet största serviceformerna, nämligen personlig assistans, färdtjänst samt serviceboende för gravt handikappade. Största delen av de klienter som fått jakande beslut om service i enlighet med lagen om funktionshinderservice är över 65 år gamla. De senaste åren har ökningen i antalet personer som fått service för funktionshindrade främst handlat om personlig assistans. Antalet klienter som fick personlig assistans har vuxit med 36,2 procent sedan år 2015. Det senaste årtiondet har det blivit mycket vanligare att ordna den personliga assistansen med hjälp av servicesedlar.

Dessa rön är hämtade ur en av Sextettarbetsgruppen utgiven publikation som beskriver anlitandet av och kostnaderna för funktionshinderservicen i de sex största städerna år 2019. Rapporten för 2019 är den första som beskriver den service som organisationer för funktionshinderservice i sextettstäderna ger med stöd av socialvårdslagen. I den socialvårdslag som trädde i kraft år 2015 (1301/2014) ingår främjande av social trygghet och välfärd samt de åligganden och tjänster som nämns i den allmänna resp. speciallagstiftningen. Den service som sextettstäderna ordnar med stöd av socialvårdslagen varierar – den har formats utgående från servicebehovet i städerna.

Läs mer:
Jämförelse av ordnandet av och kostnaderna för funktionshinderservicen 2019 i Finlands sex största städer  (På Finska)

Bild: Maija Astikainen © City of Helsinki