Helsingfors Senatstorget. Bild: Jussi Hellsten

Rättesnörena vid utveckling av turismen och evenemangen i Helsingfors är livskraft, hållbarhet, intelligens och funktionsduglighet

Helsingfors stad gör framöver en stark satsning på turism och evenemang och vill visa vägen mot en mer hållbar, intelligent, levande och välfungerande turist- och evenemangsstad.

För att säkerställa att detta mål uppfylls har man utarbetat Helsingfors nya Handlingsprogram för turism och evenemang, som skapar strategiska mål och utvecklingsförutsättningar för utvecklingsarbetet gällande turism och evenemang 2022–2026. Samtidigt konkretiserar det Helsingfors stadsstrategis riktlinjer för utveckling av turist- och evenemangsbranscherna under de kommande åren. Handlingsprogrammet iakttar även FN:s globala mål för hållbar utveckling.

”Handlingsprogrammet för turism och evenemang drar framför allt upp riktlinjer för stadsaktörernas olika roller som möjliggörare och förmedlare av tillväxt och förnyelse. Dessutom innehåller programmet en beskrivning av de verktyg som staden kan erbjuda aktörer inom turist- och evenemangsbranschen. Vårt mål är att företagen inom branschen med vår hjälp ska kunna växa och förnyas och på så sätt liva upp staden ännu mer än tidigare,” sammanfattar turismchef Nina Vesterinen.

Helsingfors är Finlands viktigaste turistmål och evenemangsstad. Turismen och evenemangen har även en viktig effekt på trivseln och livskraften i stadskärnan. Samtidigt skapas upplevelser för både stadens invånare och dem som är på besök i Helsingfors. Evenemangen kan även utnyttjas effektivt för att stärka stadens anseende och varumärke, samtidigt som de skapar genuin lokalkultur.

”Målet med handlingsprogrammet är att hela turist- och evenemangsbranschen ska dra nytta av att det förverkligas. Med det menas såväl turister och evenemangsbesökare som lokala företag och andra aktörer inom branschen samt varenda en av Helsingforsborna. Det viktiga för att programmet ska bli framgångsrikt är samarbete och en ständig dialog med företag och andra aktörer”, sammanfattar Sanna Forsström, som är chef för varumärkesenheten inom Helsingfors stad.

”Att betona hållbar turism är en skillnadsfaktor och konkurrensfördel för Helsingfors. Vårt mål är att utveckla Helsingfors till världens mest hållbara turistmål. Samtidigt vill vi även betona Helsingforsbornas välfärd som utgångspunkt för allt vi gör”, berättar Nina Vesterinen.

Handlingsprogrammet i korthet: Målen är hållbar tillväxt och att öka stadens dragningskraft

Helsingfors stadsstyrelses näringssektion godkände handlingsprogrammet under sitt sammanträde den 9 maj 2022, och programmet offentliggjordes under Helsingfors turismseminarium den 11 maj 2022. Helsingfors stads handlingsprogram för turism och evenemang förverkligar tre strategiska huvudmål. De är:

  1. Helsingfors är en levande turist- och evenemangsstad med internationell dragningskraft.

Helsingfors stad satsar framför allt på att locka internationella turister till staden. Samtidigt vill Helsingfors stödja och stärka ordnandet av evenemang, så att evenemangen är jämnt fördelade över året och olika delar av staden. Stadens mål är även att stärka Helsingfors dragningskraft som arrangör av internationella kongresser och storevenemang.

  1. På det internationella planet är Helsingfors en föregångare och problemlösare när det gäller hållbarhet inom turist- och evenemangsbranscherna

Helsingfors beaktar miljömässig hållbarhet och koldioxidneutralitet i alla utvecklingsåtgärder som anknyter till turism och evenemang. Helsingfors har som målsättning att hållbara val och aktivt arbete för att minska konsumtionen och optimera verksamheten med stadens hjälp ska bli en del av alla turist- och evenemangsaktörers vardag. Att hållbar utveckling betonas innebär även att social hållbarhet och inklusivitet beaktas i stadens verksamhet. Detta innebär i praktiken att många målgrupper beaktas mer individuellt än i nuläget.

  1. Helsingfors är ett intelligent besöksmål och en fungerande evenemangsstad

Helsingfors satsar på ledning genom information. Stadens intelligens och funktionalitet innebär även att turismens och evenemangens behov beaktas bättre än tidigare i stadens beslutsfattande. En viktig praktisk åtgärd är att genomföra en helhetsbetonad, kartbaserad utvecklingsplan för turism och evenemang, där de långsiktiga målen för utvecklingen av stadens evenemangsområden och turistverksamhet definieras för Helsingfors. Samtidigt vill Helsingfors även vara med och stödja främjandet av digitalisering i företagen inom turist- och evenemangsbranschen och säkerställa att Helsingfors även i fortsättningen är en så god plattform som möjligt för nya innovationer och partnerskap.

Mer information: